SPECS: umlet.spec - pl

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Mar 9 21:44:34 CET 2006


Author: qboosh            Date: Thu Mar 9 20:44:34 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- pl

---- Files affected:
SPECS:
  umlet.spec (1.1 -> 1.2) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/umlet.spec
diff -u SPECS/umlet.spec:1.1 SPECS/umlet.spec:1.2
--- SPECS/umlet.spec:1.1	Wed Mar 8 17:08:22 2006
+++ SPECS/umlet.spec	Thu Mar 9 21:44:29 2006
@@ -1,5 +1,6 @@
 # $Revision$, $Date$
 Summary:	Free UML Tool for Fast UML Diagrams
+Summary(pl):	Wolnodostępne narzędzie do szybkiego tworzenia diagramów UML
 Name:		umlet
 Version:	6
 Release:	1
@@ -14,21 +15,35 @@
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-UMLet is a UML tool aimed at providing a fast way of creating UML diagrams.
-UML elements are modified using text input instead of pop-up dialogs.
-Elements can be modified and used as templates. This way, users can easily
-tailor UMLet to their modeling needs. UMLet supports a variety of UML diagram types:
-class diagrams, use case diagrams, sequence diagrams, state diagrams, deployment diagrams,
-activity diagrams, etc. Furthermore, UMLet allows users to create their own custom UML elements.
-An element's look can be modified at run-time by changing a few lines of Java code.
-UMLet then compiles the new element's code on the fly. Without leaving UMLet,
-users can thus create and add new element types to their diagrams.
+UMLet is a UML tool aimed at providing a fast way of creating UML
+diagrams. UML elements are modified using text input instead of pop-up
+dialogs. Elements can be modified and used as templates. This way,
+users can easily tailor UMLet to their modeling needs. UMLet supports
+a variety of UML diagram types: class diagrams, use case diagrams,
+sequence diagrams, state diagrams, deployment diagrams, activity
+diagrams, etc. Furthermore, UMLet allows users to create their own
+custom UML elements. An element's look can be modified at run-time by
+changing a few lines of Java code. UMLet then compiles the new
+element's code on the fly. Without leaving UMLet, users can thus
+create and add new element types to their diagrams.
+
+%description -l pl
+UMLet to narzędzie UML ukierunkowane na szybkie tworzenie diagramów
+UML. Elementy UML są modyfikowane poprzez wprowadzanie tekstu zamiast
+wyskakujących okien dialogowych. Elementy można modyfikować i używać
+jako szablony. W ten sposób użytkownicy mogą łatwo dostosować UMLeta
+do swoich potrzeb modelowania. UMLet obsługuje wiele różnych rodzajów
+diagramów UML: diagramy klas, diagramy przypadków użycia, diagramy
+sekwencji, diagramy stanów, diagramy rozwoju, diagramy aktywności itp.
+Co więcej, UMLet pozwala użytkownikom na tworzenie własnych elementów
+UML. Wygląd elementu można modyfikować w czasie pracy zmieniając kilka
+linii kodu w Javie. Po tym UMLet kompiluje kod nowego elementu w
+locie. W ten sposób użytkownicy mogą bez opuszczania UMLeta tworzyć i
+dodawać nowe rodzaje elementów do swoich diagramów.
 
 %prep
 %setup -q -n com.%{name}.plugin
 
-%build
-
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_datadir}/%{name}}
@@ -63,5 +78,8 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.2 2006/03/09 20:44:29 qboosh
+- pl
+
 Revision 1.1 2006/03/08 16:08:22 pluto
 - an uml tool.
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/umlet.spec?r1=1.1&r2=1.2&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list