SPECS: perl-Test-Distribution.spec - pl, descs

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Jul 20 22:41:22 CEST 2006


Author: qboosh            Date: Thu Jul 20 20:41:22 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- pl, descs

---- Files affected:
SPECS:
  perl-Test-Distribution.spec (1.1 -> 1.2) 

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/perl-Test-Distribution.spec
diff -u SPECS/perl-Test-Distribution.spec:1.1 SPECS/perl-Test-Distribution.spec:1.2
--- SPECS/perl-Test-Distribution.spec:1.1	Wed Jul 19 11:41:42 2006
+++ SPECS/perl-Test-Distribution.spec	Thu Jul 20 22:41:17 2006
@@ -2,21 +2,22 @@
 #
 # Conditional build:
 %bcond_without	autodeps	# don't BR packages needed only for resolving deps
-%bcond_without	tests	# do not perform "make test"
+%bcond_without	tests		# do not perform "make test"
 #
 %include	/usr/lib/rpm/macros.perl
 %define		pdir	Test
 %define		pnam	Distribution
-Summary:	perl(Test::Distribution)
+Summary:	Test::Distribution - perform tests on all modules of a distribution
+Summary(pl):	Test::Distribution - wykonywanie testów na wszystkich modułach z dystrybucji
 Name:		perl-Test-Distribution
 Version:	1.26
 Release:	0.1
 # same as perl
-License:	GPLv1 or Artistic
+License:	GPL v1+ or Artistic
 Group:		Development/Languages/Perl
 Source0:	http://www.cpan.org/modules/by-module/%{pdir}/%{pdir}-%{pnam}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5:	64dc13f51f60f6022bb8e628f1297957
-URL:		http://search.cpan.org/dist/%{pdir}-%{pnam}
+URL:		http://search.cpan.org/dist/Test-Distribution/
 BuildRequires:	perl-devel >= 1:5.8.0
 BuildRequires:	rpm-perlprov >= 4.1-13
 %if %{with autodeps} || %{with tests}
@@ -26,7 +27,26 @@
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-Test::Distribution - perform tests on all modules of a distribution
+When using this module in a test script, it goes through all the
+modules in your distribution, checks their POD, checks that they
+compile ok and checks that they all define a $VERSION.
+
+This module also performs a numer of test on the distribution itself.
+It checks that your files match your SIGNATURE file if you have one.
+It checks that your distribution isn't missing certain 'core'
+description files. It checks to see you haven't missed out listing any
+pre-requisites in Makefile.PL.
+
+%description -l pl
+W przypadku użycia tego modułu w skrypcie testowym, przechodzi on po
+wszystkich modułach w dystrybucji, sprawdzając ich POD, czy się
+poprawnie kompilują oraz czy wszystkie definiują $VERSION.
+
+Ten moduł wykonuje także testy na samej dystrybucji. Sprawdza, czy
+pliki zgadzają się z plikiem SIGNATURE, jeśli takowy istnieje.
+Sprawdza, czy w dystrybucji nie brakuje jakichś głównych plików z
+opisem. Sprawdza, czy nie zapomniano wymienić wszystkich zależności w
+Makefile.PL.
 
 %prep
 %setup -q -n %{pdir}-%{pnam}-%{version}
@@ -60,6 +80,8 @@
 All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
 
 $Log$
+Revision 1.2 2006/07/20 20:41:17 qboosh
+- pl, descs
+
 Revision 1.1 2006/07/19 09:41:42 agaran
 - initial, 1.26 rel 0.1, builds here (may have missing deps)
-
================================================================

---- CVS-web:
  http://cvs.pld-linux.org/SPECS/perl-Test-Distribution.spec?r1=1.1&r2=1.2&f=uMore information about the pld-cvs-commit mailing list