SPECS: lua51.spec (NEW) - new, based on lua50.spec

qboosh qboosh at pld-linux.org
Sun Jul 23 13:26:56 CEST 2006


Author: qboosh            Date: Sun Jul 23 11:26:56 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- new, based on lua50.spec

---- Files affected:
SPECS:
  lua51.spec (NONE -> 1.1) (NEW)

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/lua51.spec
diff -u /dev/null SPECS/lua51.spec:1.1
--- /dev/null	Sun Jul 23 13:26:56 2006
+++ SPECS/lua51.spec	Sun Jul 23 13:26:51 2006
@@ -0,0 +1,208 @@
+# $Revision$, $Date$
+#
+# Conditional build:
+%bcond_with	luastatic    # build dietlibc-based static lua version (broken)
+#
+Summary:	A simple lightweight powerful embeddable programming language
+Summary(pl):	Prosty, lekki ale potężny, osadzalny język programowania
+Name:		lua51
+Version:	5.1.1
+Release:	1
+License:	MIT
+Group:		Development/Languages
+Source0:	http://www.lua.org/ftp/lua-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	22f4f912f20802c11006fe9b84d5c461
+Patch0:		%{name}-link.patch
+URL:		http://www.lua.org/
+%{?with_luastatic:BuildRequires:    dietlibc-devel}
+BuildRequires:	readline-devel
+Requires:	%{name}-libs = %{version}-%{release}
+Provides:	lua = %{version}
+Obsoletes:	lua < 4.0.1
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Lua is a powerful, light-weight programming language designed for
+extending applications. It is also frequently used as a
+general-purpose, stand-alone language. It combines simple procedural
+syntax (similar to Pascal) with powerful data description constructs
+based on associative arrays and extensible semantics. Lua is
+dynamically typed, interpreted from bytecodes, and has automatic
+memory management with garbage collection, making it ideal for
+configuration, scripting, and rapid prototyping.
+
+This version has compiled in support for dynamic libraries in baselib.
+
+%description -l pl
+Lua to język programowania o dużych możliwościach ale lekki,
+przeznaczony do rozszerzania aplikacji. Jest też często używany jako
+samodzielny język ogólnego przeznaczenia. Łączy prostą proceduralną
+składnię (podobną do Pascala) z potężnymi konstrukcjami opisu danych
+bazującymi na tablicach asocjacyjnych i rozszerzalnej składni. Lua ma
+dynamiczny system typów, interpretowany z bytecodu i automatyczne
+zarządzanie pamięcią z odśmiecaczem, co czyni go idealnym do
+konfiguracji, skryptów i szybkich prototypów.
+
+Ta wersja ma wkompilowaną obsługę ładowania dynamicznych bibliotek.
+
+%package libs
+Summary:	lua 5.1.x libraries
+Summary(pl):	Biblioteki lua 5.1.x
+Group:		Development/Languages
+
+%description libs
+lua 5.1.x libraries.
+
+%description libs -l pl
+Biblioteki lua 5.1.x.
+
+%package devel
+Summary:	Header files for Lua
+Summary(pl):	Pliki nagłówkowe dla Lua
+Group:		Development/Languages
+Requires:	%{name}-libs = %{version}-%{release}
+Provides:	lua-devel = %{version}
+
+%description devel
+Header files needed to embed Lua in C/C++ programs and docs for the
+language.
+
+%description devel -l pl
+Pliki nagłówkowe potrzebne do włączenia Lua do programów w C/C++ oraz
+dokumentacja samego języka.
+
+%package static
+Summary:	Static Lua libraries
+Summary(pl):	Biblioteki statyczne Lua
+Group:		Development/Languages
+Requires:	%{name}-devel = %{version}-%{release}
+Provides:	lua-static = %{version}
+
+%description static
+Static Lua libraries.
+
+%description static -l pl
+Biblioteki statyczne Lua.
+
+%package luastatic
+Summary:    Static Lua interpreter
+Summary(pl):  Statycznie skonsolidowany interpreter lua
+Group:		Development/Languages
+
+%description luastatic
+Static lua interpreter.
+
+%description luastatic -l pl
+Statycznie skonsolidowany interpreter lua.
+
+%prep
+%setup -q -n lua-%{version}
+%patch0 -p1
+
+%build
+%if %{with luastatic}
+%{__make} all \
+	PLAT=posix \
+	CC="%{_target_cpu}-dietlibc-gcc" \
+	CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall -fPIC -DPIC -D_GNU_SOURCE -DLUA_USE_POSIX"
+mv src/lua lua.static
+mv src/luac luac.static
+%{__make} clean
+%endif
+
+%{__make} -j1 all \
+	PLAT=linux \
+	CC="%{__cc}" \
+	CFLAGS="%{rpmcflags} -Wall -fPIC -DPIC -D_GNU_SOURCE -DLUA_USE_LINUX"
+
+#rm -f test/{lua,luac}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lua}
+
+%{__make} install \
+	INSTALL_TOP=$RPM_BUILD_ROOT%{_prefix} \
+	INSTALL_INC=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}/lua51 \
+	INSTALL_LIB=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
+	INSTALL_MAN=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1 \
+	INSTALL_CMOD=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lua/5.1
+
+# change name from lua to lua51
+for i in $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/* ; do mv ${i}{,51} ; done
+mv $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/lua{,51}.1
+mv $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/luac{,51}.1
+mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/liblua{,51}.a
+
+install src/liblua.so.5.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
+ln -s liblua.so.5.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/liblua51.so
+
+%if %{with luastatic}
+install lua.static $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/lua51.static
+install luac.static $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/luac51.static
+%endif
+
+# create pkgconfig file
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_pkgconfigdir}
+cat > $RPM_BUILD_ROOT%{_pkgconfigdir}/lua51.pc <<'EOF'
+prefix=%{_prefix}
+exec_prefix=%{_exec_prefix}
+includedir=%{_includedir}/%{name}
+libdir=%{_libdir}
+interpreter=%{_bindir}/lua51
+compiler=%{_bindir}/luac51
+
+Name: Lua
+Description: An extension programming language
+Version: %{version}
+Cflags: -I%{_includedir}/%{name}
+Libs: -L%{_libdir} -llua51 -ldl -lm
+EOF
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post  libs -p /sbin/ldconfig
+%postun libs -p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/lua51
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/luac51
+%{_mandir}/man1/lua51.1*
+%{_mandir}/man1/luac51.1*
+
+%files libs
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc COPYRIGHT HISTORY README
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/liblua.so.*.*
+%dir %{_libdir}/lua
+%{_libdir}/lua/5.1
+%dir %{_datadir}/lua
+%{_datadir}/lua/5.1
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc doc/*.{html,css,gif} test
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/liblua51.so
+%{_includedir}/lua51
+%{_pkgconfigdir}/lua51.pc
+
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/liblua51.a
+
+%if %{with luastatic}
+%files luastatic
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*.static
+%endif
+
+%define date	%(echo `LC_ALL="C" date +"%a %b %d %Y"`)
+%changelog
+* %{date} PLD Team <feedback at pld-linux.org>
+All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
+
+$Log$
+Revision 1.1 2006/07/23 11:26:51 qboosh
+- new, based on lua50.spec
================================================================


More information about the pld-cvs-commit mailing list