SPECS: libint.spec (NEW) - new

qboosh qboosh at pld-linux.org
Sun Jul 23 18:23:32 CEST 2006


Author: qboosh            Date: Sun Jul 23 16:23:32 2006 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- new

---- Files affected:
SPECS:
  libint.spec (NONE -> 1.1) (NEW)

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/libint.spec
diff -u /dev/null SPECS/libint.spec:1.1
--- /dev/null	Sun Jul 23 18:23:32 2006
+++ SPECS/libint.spec	Sun Jul 23 18:23:27 2006
@@ -0,0 +1,128 @@
+# $Revision$, $Date$
+Summary:	Evaluation of certain two-body molecular integrals over Cartesian Gaussian functions
+Summary(pl):	Obliczania całek dwuelementowych cząsteczek po kartezjańskich funkcjach Gaussa
+Name:		libint
+Version:	1.1.2
+Release:	1
+License:	GPL v2+
+Group:		Libraries
+#Source0Download: http://www.ccmst.gatech.edu/evaleev/libint/download.html
+Source0:	http://www.ccmst.gatech.edu/evaleev/libint/src/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	df23c63d46be7dd88a70a39e98f67d34
+Patch0:		%{name}-link.patch
+URL:		http://www.ccmst.gatech.edu/evaleev/libint/
+BuildRequires:	libstdc++-devel >= 3.0
+BuildRequires:	sed >= 4.0
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Libint library is used to evaluate the traditional (electron
+repulsion) and certain novel two-body matrix elements (integrals) over
+Cartesian Gaussian functions operative in modern atomic and molecular
+theory. It is specifically designed with high efficiency on
+(super)scalar computer architectures in mind. Libint has been utilized
+to implement methods such as Hartree-Fock (HF) and Kohn-Sham density
+functional theory (KS DFT), second-order Moller-Plesset perturbation
+theory (MP2), coupled cluster singles and doubles (CCSD) method, as
+well as the lesser known highly accurate linear R12 second-order
+Moller-Plesset theory (MP2-R12).
+
+%description -l pl
+Biblioteka libint służy do obliczania tradycyjnych (odpychania
+elektronowego) i pewnych nowych dwuelementowych elementów macierzy
+(całek) po kartezjańskich funkcjach Gaussa występujących we
+współczesnej teorii atomowej i cząsteczkowej. Jest zaprojektowana
+zwłaszcza z myślą o (super)skalarnych architekturach komputerów.
+libint jest wykorzystywana do implementowania metod takich jak:
+metoda Hartree-Focka (HF) i teorii funkcjonałów gęstości Kohna-Shama
+(KS DFT), teorii zaburzeń Mollera-Plesseta drugiego rzędu (MP2),
+metody klasterowej z jedno- i dwuciałowymi operatorami (CCSD), a także
+mniej znanej bardzo dokładnej teorii liniowej R12 Mollera-Plesseta
+drugiego rzędu (MP2-R12).
+
+%package devel
+Summary:	Header files for libint library
+Summary(pl):	Pliki nagłówkowe biblioteki libint
+Group:		Development/Libraries
+Requires:	%{name} = %{version}-%{release}
+Requires:	libstdc++-devel >= 3.0
+
+%description devel
+Header files for libint library.
+
+%description devel -l pl
+Pliki nagłówkowe biblioteki libint.
+
+%package static
+Summary:	Static libint library
+Summary(pl):	Statyczna biblioteka libint
+Group:		Development/Libraries
+Requires:	%{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description static
+Static libint library.
+
+%description static -l pl
+Statyczna biblioteka libint.
+
+%prep
+%setup -q
+%patch0 -p1
+
+%build
+%configure \
+	--enable-shared
+
+sed -i -e 's/^CFLAGS =.*/CFLAGS = %{rpmcflags}/;s/^CXXFLAGS =.*/CXXFLAGS = %{rpmcxxflags}/' src/lib/MakeVars
+
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+	includedir=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir} \
+	libdir=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
+
+# help rpm to find deps
+chmod 755 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.so*
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post	-p /sbin/ldconfig
+%postun	-p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc LICENSE
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libderiv-stable.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libint-stable.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libr12-stable.so.*.*.*
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libderiv.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libint.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libr12.so
+%{_libdir}/libderiv.la
+%{_libdir}/libint.la
+%{_libdir}/libr12.la
+%{_includedir}/libderiv
+%{_includedir}/libint
+%{_includedir}/libr12
+
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libderiv.a
+%{_libdir}/libint.a
+%{_libdir}/libr12.a
+
+%define date	%(echo `LC_ALL="C" date +"%a %b %d %Y"`)
+%changelog
+* %{date} PLD Team <feedback at pld-linux.org>
+All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
+
+$Log$
+Revision 1.1 2006/07/23 16:23:27 qboosh
+- new
================================================================


More information about the pld-cvs-commit mailing list