SPECS: capitalist.spec (NEW) - initial PLD release - NFY

pawelz pawelz at pld-linux.org
Sun Oct 19 12:05:49 CEST 2008


Author: pawelz            Date: Sun Oct 19 10:05:49 2008 GMT
Module: SPECS             Tag: HEAD
---- Log message:
- initial PLD release
- NFY

---- Files affected:
SPECS:
  capitalist.spec (NONE -> 1.1) (NEW)

---- Diffs:

================================================================
Index: SPECS/capitalist.spec
diff -u /dev/null SPECS/capitalist.spec:1.1
--- /dev/null	Sun Oct 19 12:05:49 2008
+++ SPECS/capitalist.spec	Sun Oct 19 12:05:44 2008
@@ -0,0 +1,95 @@
+# $Revision$, $Date$
+#
+Summary:	Server for the Monopoly®-like board game.
+Summary(pl.UTF-8):	Serwer gry planszowej typu Monopoly®.
+Name:		capitalist
+Version:	0.3.1
+Release:	0.1
+License:	GPL v2
+Group:		Applications/Games/Boards
+Source0:	http://dl.sourceforge.net/capitalist/capitalist-0.3.1.tar.gz
+# Source0-md5:	f93ee3ce9d29eba657e087762d8fd663
+Patch0:		capitalist-autotools.patch
+URL:		http://kapitalist.sourceforge.net/
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Kapitalist is a Monopoly®-like board game for 2-8 players. Walk around the
+board, buy properties, receive rent from your competitors, try to get
+monopolies to build houses and hotels on them and finally be the richest on
+the board.
+
+This package contains a server. You should also install the kapitalist
+package.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Kapitalist jest grą planszową typu Monopoly® dla 2-8 graczy. Przemierzaj
+planszę, kupuj nieruchomości, otrzymuj renty od współzawodników, spróbuj
+zdobyć wyłączność na budowę domów i hoteli na poszczególnych posiadłościach,
+ostatecznie zostań najbogatszym z graczy na planszy.
+
+Ten pakiet zawiera serwer. Aby móc grać powinieneś również zainstalować pakiet
+kapitalist.
+
+%package doc
+Summary:    Documentaion for capitalist
+Summary(pl.UTF-8):   Dokumentacja kapitalist
+Group:     Documentation
+
+%description doc
+Documentaion for capitalist.
+
+%description doc -l pl.UTF-8
+Dokumentacja capitalist.
+
+%prep
+%setup -q
+
+%patch0 -p1
+
+%build
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal}
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man6,%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/html}
+
+install capitalist/capitalist $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+install capitalist/docs/capitalist.6 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man6/capitalist.6
+install capitalist/docs/en/index.html $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/html/index.html
+install capitalist/docs/en/index-1.html $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/html/index-1.html
+install capitalist/docs/en/index-2.html $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/html/index-2.html
+install capitalist/docs/en/index-3.html $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/html/index-3.html
+install capitalist/docs/en/index-4.html $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/html/index-4.html
+install capitalist/docs/en/index-5.html $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/html/index-5.html
+install capitalist/docs/en/index-6.html $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/html/index-6.html
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc AUTHORS ChangeLog README TODO
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/capitalist
+%{_mandir}/man6/capitalist.6*
+
+%files doc
+%{_docdir}/%{name}-doc-%{version}
+
+%define date	%(echo `LC_ALL="C" date +"%a %b %d %Y"`)
+%changelog
+* %{date} PLD Team <feedback at pld-linux.org>
+All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
+
+$Log$
+Revision 1.1 2008/10/19 10:05:44 pawelz
+- initial PLD release
+- NFY
+
================================================================


More information about the pld-cvs-commit mailing list