packages: scapy/scapy.spec (NEW) - initial - builds and works - rel. 1

matik matik at pld-linux.org
Thu Oct 29 15:28:35 CET 2009


Author: matik            Date: Thu Oct 29 14:28:35 2009 GMT
Module: packages           Tag: HEAD
---- Log message:
- initial
- builds and works
- rel. 1

---- Files affected:
packages/scapy:
  scapy.spec (NONE -> 1.1) (NEW)

---- Diffs:

================================================================
Index: packages/scapy/scapy.spec
diff -u /dev/null packages/scapy/scapy.spec:1.1
--- /dev/null	Thu Oct 29 15:28:35 2009
+++ packages/scapy/scapy.spec	Thu Oct 29 15:28:29 2009
@@ -0,0 +1,114 @@
+# TODO:
+# - package and add Suggests:
+# * Vpython (http://www.vpython.org/)
+
+%define _hg_rev 834b9f8a3c23
+Summary:	Interactive packet manipulation program.
+Summary(pl.UTF-8):	Interaktywny program do manipulacji pakietami.
+Name:		scapy
+Version:	2.0.1
+Release:	1
+License:	GPL
+Group:		Applications/Networking
+Source0:	http://hg.secdev.org/scapy/archive/%{_hg_rev}.tar.bz2
+URL:		http://www.secdev.org/projects/scapy/
+BuildRequires:	rpm-pythonprov
+BuildRequires:	sphinx-pdg
+Requires:	python-libdnet
+Requires:	python-pylibpcap
+Suggests:	python-pyx
+Suggests:	texlive
+Suggests:	texlive-fonts-type1-bluesky
+Suggests:	graphviz-python
+Suggests:	python-crypto
+Suggests:	sox
+Suggests:	python-gnuplot
+
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Scapy is a powerful interactive packet manipulation program. It is
+able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send
+them on the wire, capture them, match requests and replies, and much
+more. It can easily handle most classical tasks like scanning,
+tracerouting, probing, unit tests, attacks or network discovery (it
+can replace hping, 85% of nmap, arpspoof, arp-sk, arping, tcpdump,
+tethereal, p0f, etc.). It also performs very well at a lot of other
+specific tasks that most other tools can't handle, like sending
+invalid frames, injecting your own 802.11 frames, combining technics
+(VLAN hopping+ARP cache poisoning, VOIP decoding on WEP encrypted
+channel, ...), etc.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Scapy jest interaktywnym programem służacym do manipulacji pakietami
+o olbrzymich możliwościach. Potrafi tworzyć i dekodować pakiety
+sporej ilości protokołów, przesyłać je, przechwytywac je,
+dopasowywać żądania i odpowiedzi i wiele więcej. Z łatwością
+obsługuje typowe zadania takie jak skanowanie, śledzenie trasy,
+sondowanie, testy jednostkowe, ataki czy też wykrywanie (usług w)
+sieci (może zastapić hping, 85% nmapa, arpspoof, arp-sk, arping,
+tcpdump, tethereal, p0f itp.). Radzi sobie rownież z innymi
+specyficznymi zadaniami, którym inne narzedzia nie są w stanie
+podołać - wysyłanie nieprawidlowych ramek, wstrzykiwanie własnych
+ramek 802.11, łączenie technik (przeskakiwanie VLANów+zatruwanie
+ARP cache, dekodowanie VIOP na kanale zabezpieczonym WEP, ...) itp.
+
+%prep
+%setup -q -n %{name}-%{_hg_rev}
+
+%build
+%{__python} setup.py build
+cd doc/scapy
+make html
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__python} setup.py install \
+	--root=$RPM_BUILD_ROOT \
+	--optimize=2
+
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py
+rm -Rf $RPM_BUILD_ROOT/%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc doc/scapy/_build/html/*
+#%doc doc/scapy/_build/html/_static/*
+#%doc doc/scapy/_build/html/_images/*
+#%doc doc/scapy/_build/html/_sources/*.txt
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%{py_sitescriptdir}/*.egg-info
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/arch
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/layers
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/modules
+%dir %{py_sitescriptdir}/%{name}/tools
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/arch/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/asn1/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/layers/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/modules/*.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/%{name}/tools/*.py[co]
+%{_mandir}/man1/%{name}.1.gz
+
+%define date	%(echo `LC_ALL="C" date +"%a %b %d %Y"`)
+%changelog
+* %{date} PLD Team <feedback at pld-linux.org>
+All persons listed below can be reached at <cvs_login>@pld-linux.org
+
+
+$Log$
+Revision 1.1 2009/10/29 14:28:29 matik
+- initial
+- builds and works
+- rel. 1
+
================================================================


More information about the pld-cvs-commit mailing list