[packages/xapian-bindings] - updated to 1.2.12 - pl - unified C# package name (dotnet-* instead of csharp-*) and bcond (dotnet

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Sep 13 18:28:41 CEST 2012


commit 8e1774c120415a35b577904ee4e94527d8743bda
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:   Thu Sep 13 18:29:15 2012 +0200

    - updated to 1.2.12
    - pl
    - unified C# package name (dotnet-* instead of csharp-*) and bcond (dotnet instead of csharp)

 xapian-bindings.spec | 156 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 104 insertions(+), 52 deletions(-)
---
diff --git a/xapian-bindings.spec b/xapian-bindings.spec
index 3316566..e7ecef1 100644
--- a/xapian-bindings.spec
+++ b/xapian-bindings.spec
@@ -1,42 +1,74 @@
+# TODO: java, lua, perl
 #
 # Conditional build:
-%bcond_with		csharp		# C# bindings
-%bcond_without	php			# PHP bindings
+%bcond_with	dotnet		# C# bindings
+%bcond_with	java		# Java bindings
+%bcond_without	php		# PHP bindings
 %bcond_without	python		# Python bindings
 %bcond_without	ruby		# Ruby bindings
-%bcond_without	tcl			# TCL bindings
-%bcond_with		java		# Java bindings
-
+%bcond_without	tcl		# Tcl bindings
+#
 Summary:	Bindings for Xapian
+Summary(pl.UTF-8):	Wiązania do Xapiana
 Name:		xapian-bindings
-Version:	1.2.9
-Release:	2
+Version:	1.2.12
+Release:	1
 License:	GPL v2+
 Group:		Development/Languages
+Source0:	http://oligarchy.co.uk/xapian/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	9331d7885a68470184ba3d3e8c2b57d5
 URL:		http://www.xapian.org/
-Source0:	http://www.oligarchy.co.uk/xapian/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5:	ef527488aa0deef1e1ef9583326670fe
 %{?with_java:BuildRequires:	jdk}
-%{?with_csharp:BuildRequires:	mono-devel}
+%{?with_csharp:BuildRequires:	mono-devel >= 2.6.7}
 %{?with_php:BuildRequires:	php-devel >= 4:5.0.4}
 BuildRequires:	pkgconfig
-%{?with_python:BuildRequires:	python-devel}
-BuildRequires:	python-modules
+%{?with_python:BuildRequires:	python-devel >= 2.3}
+BuildRequires:	python-modules >= 2.3
 BuildRequires:	rpm-pythonprov
 BuildRequires:	rpmbuild(macros) >= 1.484
-%{?with_ruby:BuildRequires:	ruby-devel}
-%{?with_ruby:BuildRequires:	ruby-modules}
-%{?with_tcl:BuildRequires:	tcl-devel}
+%{?with_ruby:BuildRequires:	ruby-devel >= 1.8}
+%{?with_ruby:BuildRequires:	ruby-modules >= 1.8}
+%{?with_tcl:BuildRequires:	tcl-devel >= 8.1}
 BuildRequires:	xapian-core-devel >= %{version}
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 Xapian is an Open Source Probabilistic Information Retrieval Library.
 It offers a highly adaptable toolkit that allows developers to easily
-add advanced indexing and search facilities to applications.
+add advanced indexing and search facilities to applications. This
+package is a collection of bindings for different programming
+languages.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Xapian to mająca otwarte źródła biblioteka do uzyskiwania informacji
+probabilistycznych. Oferuje wysoce adoptowalne narzędzia pozwalające
+programistom łatwo dodawać do aplikacji zaawansowane możliwości
+indeksowania i wyszukiwania. Ten pakiet zawiera zestaw wiązań dla
+różnych języków programowania.
+
+%package -n php-xapian
+Summary:	Files needed for developing PHP scripts which use Xapian
+Summary(pl.UTF-8):	Pliki do tworzenia skryptów w PHP wykorzystujących Xapiana
+Group:		Development/Languages/PHP
+%{?requires_php_extension}
+
+%description -n php-xapian
+Xapian is an Open Source Probabilistic Information Retrieval
+framework. It offers a highly adaptable toolkit that allows developers
+to easily add advanced indexing and search facilities to applications.
+This package provides the files needed for developing PHP scripts
+which use Xapian.
+
+%description -n php-xapian -l pl.UTF-8
+Xapian to mająca otwarte źródła biblioteka do uzyskiwania informacji
+probabilistycznych. Oferuje wysoce adoptowalne narzędzia pozwalające
+programistom łatwo dodawać do aplikacji zaawansowane możliwości
+indeksowania i wyszukiwania. Ten pakiet zawiera pliki potrzebne przy
+tworzeniu skryptów w PHP wykorzystujących Xapiana.
 
 %package -n python-xapian
 Summary:	Files needed for developing Python scripts which use Xapian
+Summary(pl.UTF-8):	Pliki do tworzenia skryptów w Pythonie wykorzystujących Xapiana
 Group:		Development/Languages/Python
 %pyrequires_eq	python-modules
 
@@ -47,20 +79,16 @@ to easily add advanced indexing and search facilities to applications.
 This package provides the files needed for developing Python scripts
 which use Xapian.
 
-%package -n php-xapian
-Summary:	Files needed for developing PHP scripts which use Xapian
-Group:		Networking/Daemons
-%{?requires_php_extension}
-
-%description -n php-xapian
-Xapian is an Open Source Probabilistic Information Retrieval
-framework. It offers a highly adaptable toolkit that allows developers
-to easily add advanced indexing and search facilities to applications.
-This package provides the files needed for developing PHP scripts
-which use Xapian.
+%description -n python-xapian -l pl.UTF-8
+Xapian to mająca otwarte źródła biblioteka do uzyskiwania informacji
+probabilistycznych. Oferuje wysoce adoptowalne narzędzia pozwalające
+programistom łatwo dodawać do aplikacji zaawansowane możliwości
+indeksowania i wyszukiwania. Ten pakiet zawiera pliki potrzebne przy
+tworzeniu skryptów w Pythonie wykorzystujących Xapiana.
 
 %package -n ruby-xapian
 Summary:	Files needed for developing Ruby scripts which use Xapian
+Summary(pl.UTF-8):	Pliki do tworzenia skryptów w języku Ruby wykorzystujących Xapiana
 Group:		Development/Languages
 %{?ruby_mod_ver_requires_eq}
 
@@ -71,10 +99,18 @@ to easily add advanced indexing and search facilities to applications.
 This package provides the files needed for developing Ruby scripts
 which use Xapian.
 
+%description -n ruby-xapian -l pl.UTF-8
+Xapian to mająca otwarte źródła biblioteka do uzyskiwania informacji
+probabilistycznych. Oferuje wysoce adoptowalne narzędzia pozwalające
+programistom łatwo dodawać do aplikacji zaawansowane możliwości
+indeksowania i wyszukiwania. Ten pakiet zawiera pliki potrzebne przy
+tworzeniu skryptów w języku Ruby wykorzystujących Xapiana.
+
 %package -n tcl-xapian
-Summary:	Files needed for developing TCL scripts which use Xapian
+Summary:	Files needed for developing Tcl scripts which use Xapian
+Summary(pl.UTF-8):	Pliki do tworzenia skryptów w Tcl-u wykorzystujących Xapiana
 Group:		Development/Languages/Tcl
-Requires:	tcl
+Requires:	tcl >= 8.1
 
 %description -n tcl-xapian
 Xapian is an Open Source Probabilistic Information Retrieval
@@ -83,29 +119,45 @@ to easily add advanced indexing and search facilities to applications.
 This package provides the files needed for developing TCL scripts
 which use Xapian.
 
-%package -n csharp-xapian
+%description -n tcl-xapian -l pl.UTF-8
+Xapian to mająca otwarte źródła biblioteka do uzyskiwania informacji
+probabilistycznych. Oferuje wysoce adoptowalne narzędzia pozwalające
+programistom łatwo dodawać do aplikacji zaawansowane możliwości
+indeksowania i wyszukiwania. Ten pakiet zawiera pliki potrzebne przy
+tworzeniu skryptów w Tcl-u wykorzystujących Xapiana.
+
+%package -n dotnet-xapian
 Summary:	Files needed for developing C# applications which use Xapian
+Summary(pl.UTF-8):	Pliki do tworzenia aplikacji C# wykorzystujących Xapiana
 Group:		Development/Languages
-Requires:	mono-core
+Requires:	mono >= 2.6.7
+Obsoletes:	csharp-xapian
 
-%description -n csharp-xapian
+%description -n dotnet-xapian
 Xapian is an Open Source Probabilistic Information Retrieval
 framework. It offers a highly adaptable toolkit that allows developers
 to easily add advanced indexing and search facilities to applications.
 This package provides the files needed for developing C# applications
 which use Xapian.
 
+%description -n dotnet-xapian -l pl.UTF-8
+Xapian to mająca otwarte źródła biblioteka do uzyskiwania informacji
+probabilistycznych. Oferuje wysoce adoptowalne narzędzia pozwalające
+programistom łatwo dodawać do aplikacji zaawansowane możliwości
+indeksowania i wyszukiwania. Ten pakiet zawiera pliki potrzebne przy
+tworzeniu aplikacji C# wykorzystujących Xapiana.
+
 %prep
 %setup -q
 
 %build
 %configure \
+	%{?with_dotnet:--with-csharp} \
 	%{?with_java:--with-java} \
 	%{?with_python:--with-python} \
 	%{?with_php:--with-php} \
 	%{?with_ruby:--with-ruby} \
-	%{?with_tcl:--with-tcl} \
-	%{?with_csharp:--with-csharp}
+	%{?with_tcl:--with-tcl}
 
 # PATH=. hack needed:
 # /bin/sh ../libtool  --config > libtoolconfig.tmp
@@ -119,14 +171,14 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 	phpincdir=%{php_data_dir} \
 	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
-rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}
+%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}
 
-for binding in %{?with_csharp:csharp} %{?with_php:php} %{?with_python:python} %{?with_ruby:ruby} %{?with_tcl:tcl8}; do
+for binding in %{?with_dotnet:csharp} %{?with_php:php} %{?with_python:python} %{?with_ruby:ruby} %{?with_tcl:tcl8}; do
 	install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}/$binding
 	cp -a $binding/docs/{index.html,examples} $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}/$binding
 done
 
-rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/XapianSharp.la
+%{?with_dotnet:%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/XapianSharp.la}
 
 %py_postclean
 
@@ -138,12 +190,14 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %doc AUTHORS ChangeLog HACKING NEWS README TODO
 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 
-%if %{with python}
-%files -n python-xapian
+%if %{with dotnet}
+%files -n dotnet-xapian
 %defattr(644,root,root,755)
-%dir %{py_sitedir}/xapian
-%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/xapian/_xapian.so
-%{py_sitedir}/xapian/__init__.py[co]
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/XapianSharp.so
+%dir %{_libdir}/mono
+%{_libdir}/mono/XapianSharp
+%dir %{_libdir}/mono/gac
+%{_libdir}/mono/gac/XapianSharp
 %endif
 
 %if %{with php}
@@ -153,6 +207,14 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{php_data_dir}/xapian.php
 %endif
 
+%if %{with python}
+%files -n python-xapian
+%defattr(644,root,root,755)
+%dir %{py_sitedir}/xapian
+%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/xapian/_xapian.so
+%{py_sitedir}/xapian/__init__.py[co]
+%endif
+
 %if %{with ruby}
 %files -n ruby-xapian
 %defattr(644,root,root,755)
@@ -167,13 +229,3 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_libdir}/xapian%{version}/pkgIndex.tcl
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/xapian%{version}/xapian.so
 %endif
-
-%if %{with csharp}
-%files -n csharp-xapian
-%defattr(644,root,root,755)
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/XapianSharp.so
-%dir %{_libdir}/mono
-%{_libdir}/mono/XapianSharp
-%dir %{_libdir}/mono/gac
-%{_libdir}/mono/gac/XapianSharp
-%endif
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/xapian-bindings.git/commitdiff/8e1774c120415a35b577904ee4e94527d8743bdaMore information about the pld-cvs-commit mailing list