[packages/m17n-lib] - updated lib and db to 1.6.3 (docs still 1.6.2)

qboosh qboosh at pld-linux.org
Sat Sep 15 20:30:05 CEST 2012


commit d68793e05fb9600ebfc579bff8c5aa64906b71f1
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:  Sat Sep 15 20:30:48 2012 +0200

  - updated lib and db to 1.6.3 (docs still 1.6.2)

 m17n-lib.spec | 179 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 117 insertions(+), 62 deletions(-)
---
diff --git a/m17n-lib.spec b/m17n-lib.spec
index 787342e..3840ecd 100644
--- a/m17n-lib.spec
+++ b/m17n-lib.spec
@@ -4,69 +4,75 @@
 %bcond_without	static_libs	# don't build static libraries
 #
 Summary:	A multilingual text processing library
-#Summary(pl.UTF-8):	-
+Summary(pl.UTF-8):	Biblioteka przetwarzania tekstów wielojęzycznych
 Name:		m17n-lib
-Version:	1.6.2
+Version:	1.6.3
+%define	doc_ver	1.6.2
 Release:	1
-License:	LGPL
+License:	LGPL v2.1+
 Group:		Libraries
+#Source0Download: http://www.m17n.org/m17n-lib-en/download.html
 Source0:	http://www.m17n.org/m17n-lib-download/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5:	ad889ed85d4c24928e52f9865bc224ce
-Source1:	http://www.m17n.org/m17n-lib-download/m17n-docs-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	24c8f0a2fb167e1a0e25815c8421a2a4
+Source1:	http://www.m17n.org/m17n-lib-download/m17n-docs-%{doc_ver}.tar.gz
 # Source1-md5:	5b9652fb714772fc7c7946e282ebedb3
 Source2:	http://www.m17n.org/m17n-lib-download/m17n-db-%{version}.tar.gz
-# Source2-md5:	47a1db5107865a3aed7cd267faf86280
+# Source2-md5:	0c4723d0e6f6f5b2e8f40705ad5ab7d3
 Patch0:		DESTDIR.patch
 URL:		http://www.m17n.org/
+BuildRequires:	anthy-devel
+BuildRequires:	autoconf >= 2.50
 BuildRequires:	automake
-BuildRequires:	localedb-src
-BuildRequires:	xorg-lib-libXt-devel
-BuildRequires:	xorg-lib-libX11-devel
-BuildRequires:	xorg-lib-libXaw-devel
-BuildRequires:	xorg-lib-libXmu-devel
-BuildRequires:	fribidi-devel
-BuildRequires:	libotf-devel >= 0.9.4
-BuildRequires:	freetype-devel
-BuildRequires:	xorg-lib-libXft-devel >= 2.0.0
 BuildRequires:	fontconfig-devel
+BuildRequires:	freetype-devel >= 2
+BuildRequires:	fribidi-devel
 BuildRequires:	gd-devel
-BuildRequires:	libxml2-devel
-BuildRequires:	anthy-devel
+BuildRequires:	gettext-devel >= 0.17
 BuildRequires:	ispell
+BuildRequires:	libotf-devel >= 0.9.4
 BuildRequires:	libthai-devel
+BuildRequires:	libxml2-devel
+BuildRequires:	localedb-src
+BuildRequires:	pkgconfig
+BuildRequires:	xorg-lib-libX11-devel
+BuildRequires:	xorg-lib-libXaw-devel
+BuildRequires:	xorg-lib-libXft-devel >= 2.0.0
+BuildRequires:	xorg-lib-libXmu-devel
+BuildRequires:	xorg-lib-libXrender-devel
+BuildRequires:	xorg-lib-libXt-devel
 Requires:	ispell
 Requires:	m17n-db = %{version}-%{release}
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 The m17n library is a multilingual text processing library for the C
-language. This library has following features:
- - The m17n library is an open source software.
- - The m17n library for any Linux/Unix applications.
- - The m17n library realizes multilingualization of many aspects of
-  applications.
- - The m17n library represents multilingual text as an object named
-  M-text. M-text is a string with attributes called text
-  properties, and designed to substitute for string in C.
-  Text properties carry any information required to input,
-  display and edit the text.
- - The m17n library supports functions to handle M-texts.
+language. This library has following features:
+ - The m17n library is an open source software.
+ - The m17n library for any Linux/Unix applications.
+ - The m17n library realizes multilingualization of many aspects of
+  applications.
+ - The m17n library represents multilingual text as an object named
+  M-text. M-text is a string with attributes called text properties,
+  and designed to substitute for string in C. Text properties carry
+  any information required to input, display and edit the text.
+ - The m17n library supports functions to handle M-texts.
 
 m17n is an abbreviation of Multilingualization.
 
-#%description -l pl.UTF-8
-
-%package -n m17n-db
-Summary:	Database files for m17n library
-Summary(pl.UTF-8):	Baza danych biblioteki m17n
-Group:		Development/Libraries
-
-%description -n m17n-db
-Database files for m17n library.
-
-%description -n m17n-db -l pl.UTF-8
-Baza danych biblioteki m17n.
-
+%description -l pl.UTF-8
+Biblioteka m17n jest przeznaczona do przetwarzania tekstów
+wielojęzycznych w języku C. Ma następujące cechy:
+ - jest oprogramowaniem o otwartych źródłach
+ - może być używana przez dowolne aplikacje linuksowe/uniksowe
+ - realizuje wielojęzyczność w wielu aspektach i zastosowaniach
+ - reprezentuje tekst wielojęzyczny jako obiekt o nazwie M-text
+  (M-text to łańcuch z atrybutami będącymi właściwościami tekstu,
+  zaprojektowany do podstawienia do dowolnego łańcucha w C.
+  Właściwości tekstu przechowują dowolne informacje wymagane przy
+  wprowadzaniu, wyświetlaniu i edycji tekstu)
+ - obsługuje funkcje przetwarzające M-text.
+
+m17n to skrót od "multilingualization", czyli uwielojęzycznienie.
 
 %package devel
 Summary:	Header files for m17n library
@@ -103,10 +109,21 @@ API and internal documentation for m17n library.
 %description apidocs -l pl.UTF-8
 Dokumentacja API biblioteki m17n.
 
+%package -n m17n-db
+Summary:	Database files for m17n library
+Summary(pl.UTF-8):	Baza danych biblioteki m17n
+Group:		Development/Libraries
+
+%description -n m17n-db
+Database files for m17n library.
+
+%description -n m17n-db -l pl.UTF-8
+Baza danych biblioteki m17n.
+
 %prep
 %setup -q -T -c -a0 -a1 -a2
 
-cd m17n-docs-%{version}
+cd m17n-docs-%{doc_ver}
 %patch0 -p1
 
 %build
@@ -116,7 +133,9 @@ cd %{name}-%{version}
 	%{!?with_static_libs:--disable-static}
 %{__make} -j1
 
-cd ../m17n-docs-%{version}
+cd ../m17n-docs-%{doc_ver}
+%{__aclocal}
+%{__autoconf}
 %{__automake}
 %configure \
 	%{!?with_static_libs:--disable-static}
@@ -133,7 +152,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{__make} -j1 -C %{name}-%{version} install \
 	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
-%{__make} -j1 -C m17n-docs-%{version} install \
+%{__make} -j1 -C m17n-docs-%{doc_ver} install \
 	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
 %{__make} -j1 -C m17n-db-%{version} install \
@@ -141,6 +160,11 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/m17n/docs
 
+# dlopened modules
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/m17n/1.0/lib*.{la,a}
+# obsoleted by pkg-config
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libm17n*.la
+
 %find_lang m17n-db
 
 %clean
@@ -157,43 +181,74 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/m17n-dump
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/m17n-edit
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/m17n-view
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n*.so.*.*.*
-%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libm17n*.so.0
-%dir %{_libdir}/m17n/
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libm17n.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n-core.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libm17n-core.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n-flt.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libm17n-flt.so.0
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n-gui.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libm17n-gui.so.0
+%dir %{_libdir}/m17n
 %dir %{_libdir}/m17n/1.0
-%{_libdir}/m17n/1.0/lib*.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/m17n/1.0/libm17n-X.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/m17n/1.0/libm17n-gd.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/m17n/1.0/libmimx-anthy.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/m17n/1.0/libmimx-ispell.so
 %{_mandir}/man1/m17n-conv.1*
 %{_mandir}/man1/m17n-date.1*
 %{_mandir}/man1/m17n-dump.1*
 %{_mandir}/man1/m17n-edit.1*
 %{_mandir}/man1/m17n-view.1*
 
-%files -n m17n-db -f m17n-db.lang
-%doc m17n-db-%{version}/{AUTHORS,ChangeLog,NEWS,README}
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/m17n-db
-%{_mandir}/man1/m17n-db.1*
-%{_mandir}/man5/*.5*
-%{_datadir}/m17n
-%{_npkgconfigdir}/m17n-db.pc
-
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/m17n-config
-%{_libdir}/libm17n*.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n-core.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n-flt.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libm17n-gui.so
 %{_includedir}/m17n*.h
-%{_pkgconfigdir}/m17n*.pc
+%{_pkgconfigdir}/m17n-core.pc
+%{_pkgconfigdir}/m17n-flt.pc
+%{_pkgconfigdir}/m17n-gui.pc
+%{_pkgconfigdir}/m17n-shell.pc
 %{_mandir}/man1/m17n-config.1*
-%{_mandir}/man3/*.3*
+%{_mandir}/man3/m17n*.3*
+%{_mandir}/man3/mchar*.3*
+%{_mandir}/man3/mconv_*.3*
+%{_mandir}/man3/mdatabase_*.3*
+%{_mandir}/man3/mdebug_*.3*
+%{_mandir}/man3/mdraw_*.3*
+%{_mandir}/man3/mface*.3*
+%{_mandir}/man3/mflt_*.3*
+%{_mandir}/man3/mfont*.3*
+%{_mandir}/man3/mframe*.3*
+%{_mandir}/man3/minput_*.3*
+%{_mandir}/man3/mlocale_*.3*
+%{_mandir}/man3/mplist*.3*
+%{_mandir}/man3/msymbol*.3*
+%{_mandir}/man3/mtext*.3*
 
 %if %{with static_libs}
 %files static
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/libm17n*.a
+%{_libdir}/libm17n.a
+%{_libdir}/libm17n-core.a
+%{_libdir}/libm17n-flt.a
+%{_libdir}/libm17n-gui.a
 %endif
 
 %if %{with apidocs}
 %files apidocs
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc m17n-docs-%{version}/usr/html
-%doc m17n-docs-%{version}/usr/latex/m17n-lib.pdf
+%doc m17n-docs-%{doc_ver}/usr/{html,latex/m17n-lib.pdf}
 %endif
+
+%files -n m17n-db -f m17n-db.lang
+%doc m17n-db-%{version}/{AUTHORS,ChangeLog,NEWS,README}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/m17n-db
+%{_mandir}/man1/m17n-db.1*
+%{_mandir}/man5/mdb*.5*
+%{_datadir}/m17n
+%{_npkgconfigdir}/m17n-db.pc
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/m17n-lib.git/commitdiff/d68793e05fb9600ebfc579bff8c5aa64906b71f1More information about the pld-cvs-commit mailing list