[packages/lirccd] - new (with liblirc_client drop-in replacement) - libc patch fixes build (function name conflicting

qboosh qboosh at pld-linux.org
Sat Feb 2 19:31:13 CET 2013


commit ba1587ca9ce237505783630358bf25007f46c118
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:  Sat Feb 2 19:32:05 2013 +0100

  - new (with liblirc_client drop-in replacement)
  - libc patch fixes build (function name conflicting with libc)

 lirccd-libc.patch | 38 +++++++++++++++++++
 lirccd.spec    | 108 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 146 insertions(+)
---
diff --git a/lirccd.spec b/lirccd.spec
new file mode 100644
index 0000000..2bfeddc
--- /dev/null
+++ b/lirccd.spec
@@ -0,0 +1,108 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without	static_libs	# don't build static libraries
+#
+Summary:	LIRC Client Daemon
+Summary(pl.UTF-8):	LIRCCD - demon kliencki LIRC
+Name:		lirccd
+Version:	0.9.1
+Release:	1
+License:	GPL v2+
+Group:		Libraries
+Source0:	http://www.dolda2000.com/~fredrik/lirccd/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	1a5f65094b5738117dfde263b7f90ef2
+Patch0:		%{name}-libc.patch
+URL:		http://www.dolda2000.com/~fredrik/lirccd/
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+The LIRC Client Daemon connects to the LIRC daemon, parses messages
+received, and executes C-like scripts from that data (for more
+information, see the README file that comes with the distribution).
+
+The LIRC Client Daemon provides several advantages compared to LIRC's
+own client control scheme. First, it can do things itself, making
+itself useful even without other clients. Second, it "synchronizes"
+all clients, so to speak. Since all clients connect to lirccd and
+receive commands from it, there is no chance that client processes
+that were started at different times enter different states. Lirccd
+also provides a more advanced, hierarchical state system instead of
+the linear system used in the old config scheme.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Demon kliencki LIRC (LIRCCD) łączy się z demonem LIRC, analizuje
+otrzymane komunikaty i wywołuje na podstawie tych danych skrypty w
+stylu C (więcej informacji - nich można znaleźć w pliku README).
+
+Demon kliencki LIRC ma kilka zalet w porównaniu ze schematem
+sterowania klienckiego LIRC. Po pierwsze, może sam wykonywać pewne
+czynności, przez co jest przydatny nawet bez innych klientów. Po
+drugie, "synchronizuje" wszystkich klientów. Ponieważ wszyscy
+klienci łączą się z lirccd i odbierają polecenia od niego, nie ma
+możliwości, że procesy klienckie uruchomione o różnym czasie wejdą
+w różne stany. Lirccd zapewnia także bardziej rozbudowany system
+stanów zamiast systemu liniowego w starym schemacie konfiguracji.
+
+%package devel
+Summary:	Header files for LIRC client library
+Summary(pl.UTF-8):	Pliki nagłówkowe biblioteki klienta LIRC
+Group:		Development/Libraries
+Requires:	%{name} = %{version}-%{release}
+
+%description devel
+Header files for LIRC client library.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki klienta LIRC.
+
+%package static
+Summary:	Static LIRC client library
+Summary(pl.UTF-8):	Statyczna biblioteka klienta LIRC
+Group:		Development/Libraries
+Requires:	%{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description static
+Static LIRC client library.
+
+%description static -l pl.UTF-8
+Statyczna biblioteka klienta LIRC.
+
+%prep
+%setup -q
+%patch0 -p1
+
+%build
+%configure \
+	%{!?with_static_libs:--disable-static}
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post	-p /sbin/ldconfig
+%postun	-p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc README TODO lirccrc*.example
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/lirccd
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/liblirc_client.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/liblirc_client.so.0
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/liblirc_client.so
+%{_libdir}/liblirc_client.la
+%{_includedir}/lirc
+
+%if %{with static_libs}
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/liblirc_client.a
+%endif
diff --git a/lirccd-libc.patch b/lirccd-libc.patch
new file mode 100644
index 0000000..581db38
--- /dev/null
+++ b/lirccd-libc.patch
@@ -0,0 +1,38 @@
+--- lirccd-0.9.1/lib/lirc_client.c.orig	2004-03-13 14:53:47.000000000 +0100
++++ lirccd-0.9.1/lib/lirc_client.c	2013-02-02 18:24:56.229075109 +0100
+@@ -277,7 +277,7 @@
+   }
+ }
+ 
+-static char *getline(char *type, int block)
++static char *lirccd_getline(char *type, int block)
+ {
+   int i, o, t;
+   char *n, *buf;
+@@ -382,7 +382,7 @@
+   char **w, *l;
+   int i, ret;
+   
+-  if((l = getline("repl", block)) == NULL)
++  if((l = lirccd_getline("repl", block)) == NULL)
+ 	return(-1);
+   w = wordexp(l);
+   free(l);
+@@ -410,7 +410,7 @@
+ {
+   char **w, **wp, *l;
+   
+-  if((l = getline("mesg", block)) == NULL)
++  if((l = lirccd_getline("mesg", block)) == NULL)
+   {
+ 	if(mesg != NULL)
+ 	  *mesg = NULL;
+@@ -439,7 +439,7 @@
+ {
+   char **w, **wp, *l;
+   
+-  if((l = getline("bttn", block)) == NULL)
++  if((l = lirccd_getline("bttn", block)) == NULL)
+   {
+ 	errno = EAGAIN;
+ 	return(-1);
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/lirccd.git/commitdiff/ba1587ca9ce237505783630358bf25007f46c118More information about the pld-cvs-commit mailing list