[packages/trackfs] - new

qboosh qboosh at pld-linux.org
Wed Mar 27 16:45:33 CET 2013


commit b1990da9955b7b7d9cca9807caeab2c31eade0b9
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:   Wed Mar 27 16:45:32 2013 +0100

    - new

 trackfs.spec | 59 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 59 insertions(+)
---
diff --git a/trackfs.spec b/trackfs.spec
new file mode 100644
index 0000000..3f62613
--- /dev/null
+++ b/trackfs.spec
@@ -0,0 +1,59 @@
+Summary:	Track file system changes
+Summary(pl.UTF-8):	Śledzenie zmian w systemie plików
+Name:		trackfs
+Version:	0.1.0
+Release:	1
+License:	GPL v2+
+Group:		Applications/System
+Source0:	http://www.mr511.de/software/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	602bdd3c74862c3cf2c1e06fd96e6f21
+URL:		http://www.mr511.de/software/english.html
+ExclusiveArch:	%{ix86} %{x8664} %{arm}
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Trackfs is a small program that tracks file system changes - creation,
+update and removal of fs objects - of another program (or group of
+programs). It is similar to `installwatch', but works quite
+differently: while installwatch uses LD_PRELOAD to intercept library
+functions like open() and unlink(), trackfs runs the child program(s)
+with tracing enabled and tracks the system calls they make.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Trackfs to mały program śledzący zmiany w systemie plików - tworzenie,
+modyfikowanie i usuwanie obiektów systemu plików - wykonywane przez
+inny program (lub grupę programów). Jest podobny do programu
+"installwatch", ale działa trochę inaczej - o ile installwatch
+wykorzystuje LD_PRELOAD do przechwytywania funkcji bibliotecznych
+takich jak open() czy unlink(), trackfs uruchamia program(y) potomne z
+włączonym śledzeniem i śledzi wykonywane wywołania systemowe.
+
+%prep
+%setup -q
+
+%build
+%configure
+
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+	instroot=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post	-p /sbin/ldconfig
+%postun	-p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc NEWS README
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/playback
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/trackfs
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/trexec
+%{_mandir}/man1/playback.1*
+%{_mandir}/man1/trackfs.1*
+%{_mandir}/man1/trexec.1*
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/trackfs.git/commitdiff/b1990da9955b7b7d9cca9807caeab2c31eade0b9More information about the pld-cvs-commit mailing list