[packages/z80dasm] - new

witekfl witekfl at pld-linux.org
Wed Mar 27 18:51:44 CET 2013


commit 47d5c3a51fa33a9901514f1371c0725c34f68fd6
Author: witekfl <witekfl at poczta.onet.pl>
Date:   Wed Mar 27 18:50:08 2013 +0100

    - new

 z80dasm.spec | 74 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 74 insertions(+)
---
diff --git a/z80dasm.spec b/z80dasm.spec
new file mode 100644
index 0000000..fc47682
--- /dev/null
+++ b/z80dasm.spec
@@ -0,0 +1,74 @@
+Summary:	Z80 disassembler
+Summary(pl.UTF-8):	Disasembler Z80
+Name:		z80dasm
+Version:	1.1.3
+Release:	1
+License:	GPL v2
+Group:		Development/Tools
+Source0:	http://www.tablix.org/~avian/z80dasm/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	66931f5e94c6722fe381d0b57d7177dd
+URL:		http://www.tablix.org/~avian/blog/articles/z80dasm/
+BuildRequires:	rpmbuild(macros) >= 1.213
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Disassembler for the Zilog Z80 microprocessor and compatibles. It can
+be used to reverse engineer programs and operating systems for 1980's
+microcomputers using this processor architecture (for example Sinclar
+ZX80, ZX81, Spectrum, Galaksija and others).
+
+Generated assembly code can be assembled back with any of the
+following:
+
+zasm - Z80 assembler by z80asm - Available at
+http://savannah.nongnu.org/projects/z80asm/
+
+or the original Zilog Z80 assembler.
+
+z80dasm is based largely on dz80 3.0, written by Jan Panteltje
+(available at http://panteltje.com/panteltje/z80/index.html). z80dasm
+was extensively tested, a lot of bugs were fixed and a more UNIX-like
+command line interface was added. See NEWS file for a summary of
+changes.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Disasembler dla procesora Z80 i kompatybilnych. Można go wykorzystać
+do inżynierii wstecznej programów i systemów operacyjnych komputerów z
+lat 80-tych XX wieku używających tej architektury procesora (np. ZX80,
+ZX81, ZX Spectrum, Galaksija i inne).
+
+Wygenerowany kod asemblerowy może być z powrotem zasemblowany przy
+użyciu jednego z:
+
+zasm - asembler Z80 napisany przez Güntera Woigka z80asm -
+udostępniony na http://savannah.nongnu.org/projects/z80asm/
+
+lub oryginalnego asemblera Z80 Ziloga.
+
+z80dasm bazuje w dużej mierze na dz80 3.0, napisanego przrz Jana
+Panteltje (kod dostępny pod adresem
+http://panteltje.com/panteltje/z80/index.html). z80dasm był dobrze
+przetestowany, wiele błędów zostało naprawionych i dodany został
+interfejs linii poleceń w stylu Uniksa. Zobacz streszczenie zmian
+w pliku NEWS.
+
+%prep
+%setup -q
+
+%build
+%configure
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+%{__make} install \
+	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc ChangeLog NEWS README
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/z80dasm
+%{_mandir}/man1/z80dasm.1*
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/z80dasm.git/commitdiff/47d5c3a51fa33a9901514f1371c0725c34f68fd6More information about the pld-cvs-commit mailing list