[packages/elektra] - updated to 0.7.2 - updated elektraenv patch - added am patch (fixes build with automake 1.13) - re

qboosh qboosh at pld-linux.org
Wed Mar 27 20:42:28 CET 2013


commit de7f9f03c63d7c39a7204c6757bd3a264a6bc571
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:  Wed Mar 27 20:42:24 2013 +0100

  - updated to 0.7.2
  - updated elektraenv patch
  - added am patch (fixes build with automake 1.13)
  - removed obsolete Makefile_CFLAGS,libdir,not_implemented_func_hack,doc patches
  - package C++ binding

 elektra-Makefile_CFLAGS.patch      | 67 ---------
 elektra-am.patch            | 33 +++++
 elektra-doc.patch            | 20 ---
 elektra-elektraenv.patch        | 19 +--
 elektra-libdir.patch          | 32 ----
 elektra-not_implemented_func_hack.patch | 38 -----
 elektra.spec              | 252 ++++++++++++++++++++++++--------
 7 files changed, 228 insertions(+), 233 deletions(-)
---
diff --git a/elektra.spec b/elektra.spec
index a361d9c..58df014 100644
--- a/elektra.spec
+++ b/elektra.spec
@@ -1,28 +1,45 @@
+# TODO: PLDify init script
+#
+# Conditonal build:
+%bcond_with	db	# BerkeleyDB backend [slightly outdated]
+%bcond_with	gconf	# GConf backend [same as above]
+%bcond_with	python	# Python binding [same as above]
+#
 Summary:	A key/value pair database to store software configurations
 Summary(pl.UTF-8):	Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
 Name:		elektra
-Version:	0.4.6
+Version:	0.7.2
 Release:	0.1
-Epoch:		0
 License:	BSD
 Group:		Applications/System
-Source0:	http://dl.sourceforge.net/elektra/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5:	f032ec83ffe91f2e7c2a0d70f67749eb
-Patch0:		%{name}-Makefile_CFLAGS.patch
-Patch1:		%{name}-libdir.patch
-Patch2:		%{name}-not_implemented_func_hack.patch
-Patch3:		%{name}-elektraenv.patch
-Patch4:		%{name}-doc.patch
-URL:		http://elektra.sourceforge.net/
+Source0:	http://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	29f14be7693ae627fb8cc30a079b10c9
+Patch0:		%{name}-elektraenv.patch
+Patch1:		%{name}-am.patch
+URL:		http://www.libelektra.org/
+%{?with_gconf:BuildRequires:	GConf2-devel}
+BuildRequires:	autoconf >= 2.59
+BuildRequires:	automake
+%{?with_db:BuildRequires:	db-devel}
+BuildRequires:	doxygen
+BuildRequires:	gettext-devel
+BuildRequires:	libstdc++-devel
+BuildRequires:	libltdl-devel
+BuildRequires:	libtool
 BuildRequires:	libxml2-devel
 BuildRequires:	libxslt-progs
-Requires(post):	/sbin/ldconfig
+BuildRequires:	pkgconfig
+%{?with_python:BuildRequires:	python-devel}
+Requires:	%{name}-libs = %{version}-%{release}
 Requires:	mktemp
 # for /usr/share/sgml dir
 Requires:	sgml-common
 Obsoletes:	registry
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
+%define		_bindir		/bin
+%define		_sbindir	/sbin
+
 %description
 The Elektra Project provides a framework to store generic
 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
@@ -41,13 +58,13 @@ W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
 
-%package devel
-Summary:	Include files and API documentation for Elektra Project
-Summary(pl.UTF-8):	Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
-Group:		Development/Libraries
-Requires:	elektra = %{epoch}:%{version}-%{release}
+%package libs
+Summary:	Elektra Project libraries
+Summary(pl.UTF-8):	Biblioteki projektu Elektra
+Group:		Libraries
+Conflicts:	elektra < 0.7
 
-%description devel
+%description libs
 The Elektra Project provides a framework to store generic
 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
 of a human-readable only text file.
@@ -56,10 +73,9 @@ This way any software can read/save his configuration using a
 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
 configurations, leveraging easy application integration.
 
-This package contains the include files and API manual pages to use
-the Elektra API in C.
+This package contains Elektra shared libraries.
 
-%description devel -l pl.UTF-8
+%description libs -l pl.UTF-8
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
@@ -68,90 +84,200 @@ W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
 
+Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
+
+%package devel
+Summary:	Include files and API documentation for Elektra Project
+Summary(pl.UTF-8):	Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
+Group:		Development/Libraries
+Requires:	%{name}-libs = %{version}-%{release}
+
+%description devel
+This package contains the include files and API manual pages to use
+the Elektra API in C.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
 systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
 
 %package static
-Summary:	Static library for Elektra Project
-Summary(pl.UTF-8):	Statyczna wersja biblioteki projektu Elektra
+Summary:	Static libraries for Elektra Project
+Summary(pl.UTF-8):	Statyczne biblioteki projektu Elektra
 Group:		Development/Libraries
-Requires:	elektra-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
+Requires:	%{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
-The Elektra Project provides a framework to store generic
-configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
-of a human-readable only text file.
+This package contains static libraries for Elektra Project.
 
-This way any software can read/save his configuration using a
-consistent API. Also, applications can be aware of other applications
-configurations, leveraging easy application integration.
+%description static -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
 
-This package contains static library for Elektra Project.
+%package cpp
+Summary:	C++ interface for Elektra library
+Summary(pl.UTF-8):	Interfejs C++ do biblioteki Elektra
+Group:		Libraries
+Requires:	%{name}-libs = %{version}-%{release}
 
-%description static -l pl.UTF-8
-Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
-danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
+%description cpp
+C++ interface for Elektra library.
 
-W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
-pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
-konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
+%description cpp -l pl.UTF-8
+Interfejs C++ do biblioteki Elektra.
+
+%package cpp-devel
+Summary:	Header files of C++ interface for Elektra library
+Summary(pl.UTF-8):	Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
+Group:		Development/Libraries
+Requires:	%{name}-cpp = %{version}-%{release}
+Requires:	%{name}-libs = %{version}-%{release}
+Requires:	libstdc++-devel
+
+%description cpp-devel
+Header files of C++ interface for Elektra library.
+
+%description cpp-devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
+
+%package cpp-static
+Summary:	Static library of C++ interface for Elektra library
+Summary(pl.UTF-8):	Biblioteka statyczna interfejsu C++ do biblioteki Elektra
+Group:		Development/Libraries
+Requires:	%{name}-cpp-devel = %{version}-%{release}
 
-Ten pakiet zawiera wersję statyczną biblioteki projektu Elektra.
+%description cpp-static
+Static library of C++ interface for Elektra library.
+
+%description cpp-static -l pl.UTF-8
+Biblioteka statyczna interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
 
 %prep
-%setup -q -n %{name}
+%setup -q
 %patch0 -p1
 %patch1 -p1
-%patch2 -p1
-%patch3 -p1
-%patch4 -p1
 
 %build
-%{__make} all \
-	CC="%{__cc}" \
-	CFLAGS="%{rpmcflags}"
+cp -f /usr/share/gettext/config.rpath .
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+	--libdir=/%{_lib} \
+	%{?with_db:--enable-berkeleydb} \
+	%{?with_gconf:--enable-gconf} \
+	--enable-passwd \
+	%{?with_python:--enable-python}
+# also outdated (as of 0.7.2): daemon, fstab
+%{__make}
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
 
 %{__make} install \
-	 LIB=/%{_lib} \
-	 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
+	elektrainitdir=/etc/rc.d/init.d
+
+%{!?with_berkeleydb:%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/elektra/libelektra-ddefault.so}
 
-rm -rf elektra-api
-cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-devel elektra-api
-rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}{,-devel}
+# prepare docs
+rm -rf installed-doc
+install -d installed-doc
+mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-devel installed-doc/elektra-api
+mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}/scripts installed-doc/scripts
+rmdir $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}
 
 echo 'RUN="no"' > $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/elektra
 
+# move devel files to /usr
+%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libelektra.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
+ln -sf /%{_lib}/$(basename $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libelektra.so.*.*.*) $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libelektra.so
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libelektra.so
+
+# dlopened modules
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/elektra/*.{la,a}
+# obsoleted by pkg-config
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/lib*.la \
+	$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la
+
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %post
-/sbin/ldconfig
 # Create basic key structure for apps
 kdb set -t dir system/sw || :
+kdb set system/sw/kdb/schemapath "%{_datadir}/sgml/elektra-0.7.1/elektra.xsd"
 
-%postun -p /sbin/ldconfig
+%post	libs -p /sbin/ldconfig
+%postun	libs -p /sbin/ldconfig
+
+%post	cpp -p /sbin/ldconfig
+%postun	cpp -p /sbin/ldconfig
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc articles doc/standards example scripts AUTHORS ChangeLog README TODO
-%attr(755,root,root) /bin/*
-%attr(755,root,root) /%{_lib}/lib*.so
-%attr(755,root,root) /etc/profile.d/*
-%{_datadir}/sgml/*
-%{_mandir}/man[157]/*
-%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
+%doc AUTHORS COPYING ChangeLog NEWS README TODO doc/standards installed-doc/scripts
+%attr(755,root,root) /bin/kdb
+%attr(755,root,root) /bin/kdb_static
+%attr(755,root,root) /bin/preload
+%attr(755,root,root) /bin/preload_static
+%dir /%{_lib}/elektra
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/elektra/libelektra-default.so
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/elektra/libelektra-filesys.so*
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/elektra/libelektra-hosts.so*
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/elektra/libelektra-passwd.so*
+%if %{with db}
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/elektra/libelektra-berkeleydb.so*
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/elektra/libelektra-ddefault.so
+%endif
+%if %{with gconf}
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/elektra/libelektra-gconf.so*
+%endif
+%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/kdbd
+%attr(755,root,root) /etc/profile.d/elektraenv.sh
+%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/elektra
+%{_datadir}/sgml/elektra-0.7.1
+%{_mandir}/man1/kdb.1*
+%{_mandir}/man5/elektra.5*
+%{_mandir}/man7/elektra.7*
+
+%files libs
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/libelektra.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost /%{_lib}/libelektra.so.3
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektratools.so.2
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc bindings elektra-api/*
-%{_includedir}/*
-%{_mandir}/man3/*
+%doc installed-doc/elektra-api/*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
+%{_includedir}/kdb*.h
+%{_pkgconfigdir}/elektra.pc
+%{_pkgconfigdir}/elektratools.pc
+%{_mandir}/man3/kdb*.3*
+%{_mandir}/man3/key*.3*
 
 %files static
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_libdir}/lib*.a
+%{_libdir}/libelektra.a
+%{_libdir}/libelektratools.a
+
+%files cpp
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-cpp.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-cpp.so.0
+
+%files cpp-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-cpp.so
+%{_includedir}/kdb
+%{_includedir}/key
+%{_includedir}/keyset
+%{_pkgconfigdir}/elektracpp.pc
+
+%files cpp-static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libelektra-cpp.a
diff --git a/elektra-Makefile_CFLAGS.patch b/elektra-Makefile_CFLAGS.patch
deleted file mode 100644
index 2a58797..0000000
--- a/elektra-Makefile_CFLAGS.patch
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
-diff -Nurb o/Makefile n/Makefile
---- o/Makefile	1970-10-30 02:52:28.000000000 +0100
-+++ n/Makefile	2004-11-09 01:31:53.322186704 +0100
-@@ -3,7 +3,9 @@
- # $LastChangedBy: aviram $
- 
- NAME=elektra
--CC=gcc -O3 -g -Wcomment -Wformat -Wimplicit-int -Wimplicit-function-declaration -Wparentheses -Wreturn-type -Wunused -Wuninitialized
-+CC = cc
-+CFLAGS ?= -ggdb -O0
-+AFLAGS += -Wall
- XMLINCLUDES=`xml2-config --cflags`
- XMLLIBS=`xml2-config --libs`
- 
-@@ -16,7 +18,7 @@
- 
- 
- .c.o:
--	${CC} -g -fpic -o $@ -c $<
-+	$(CC) $(CFLAGS) $(AFLAGS) -fpic -o $@ -c $<
- 
- 
- 
-@@ -36,11 +38,11 @@
- 	for x in ${DIRS}; do (cd "$$x"; make $@); done
- 
- libregistry.so: registrystub.o libkdb.so
--	${CC} -shared -fpic -o $@ libkdb.so registrystub.o
-+	$(CC) $(CFLAGS) $(AFLAGS) -shared -fpic -o $@ libkdb.so registrystub.o
- 
- 
- libkdb.so: localkdb.o key.o
--	${CC} -shared -fpic -o $@ localkdb.o key.o
-+	$(CC) $(CFLAGS) $(AFLAGS) -shared -fpic -o $@ localkdb.o key.o
- 
- 
- 
-@@ -51,25 +53,25 @@
- 
- 
- key.o: key.c kdb.h kdbprivate.h
--	${CC} -g -fpic -o $@ -c $<
-+	$(CC) $(CFLAGS) $(AFLAGS) -fpic -o $@ -c $<
- 
- 
- 
- 
- 
- localkdb.o: localkdb.c kdb.h kdbprivate.h
--	${CC} -g -fpic -c $<
-+	$(CC) $(CFLAGS) $(AFLAGS) -fpic -c $<
- 
- 
- 
- 
- kdb.o: kdb.c kdb.h kdbprivate.h
--	${CC} -g ${XMLINCLUDES} -fpic -c $<
-+	$(CC) $(CFLAGS) $(AFLAGS) ${XMLINCLUDES} -fpic -c $<
- 
- 
- 
- kdb: kdb.o libkdb.so
--	${CC} -g -L. ${XMLLIBS} -lkdb -o $@ $<
-+	$(CC) $(CFLAGS) $(AFLAGS) -L. ${XMLLIBS} -lkdb -o $@ $<
- 	# ld -shared -lc -lkdb -static -lxml2 -lz -o $@ $<
- 
- 
diff --git a/elektra-am.patch b/elektra-am.patch
new file mode 100644
index 0000000..17a0c49
--- /dev/null
+++ b/elektra-am.patch
@@ -0,0 +1,33 @@
+--- elektra-0.7.0/doc/Makefile.am.orig	2008-10-16 20:53:31.000000000 +0200
++++ elektra-0.7.0/doc/Makefile.am	2013-03-26 20:58:28.370640680 +0100
+@@ -198,8 +198,8 @@
+ 	list=`find $$api_d`; for p in $$list; do \
+ 	if test -f "$$p"; then d=; else d="$(srcdir)/"; fi; \
+ 	f="`echo $$p | sed -e 's|^.*/||'`"; \
+-	 echo " $(develdocDATA_INSTALL) $$d$$p $(DESTDIR)$(apihtmldir)/$$f"; \
+-	 $(develdocDATA_INSTALL) $$d$$p $(DESTDIR)$(apihtmldir)/$$f; \
++	 echo " $(install_sh_DATA) $$d$$p $(DESTDIR)$(apihtmldir)/$$f"; \
++	 $(install_sh_DATA) $$d$$p $(DESTDIR)$(apihtmldir)/$$f; \
+ 	done
+ 
+ uninstall-develdocDATA:
+--- elektra-0.7.2/src/bindings/cpp/Makefile.am.orig	2010-04-27 09:17:25.000000000 +0200
++++ elektra-0.7.2/src/bindings/cpp/Makefile.am	2013-03-27 20:00:49.167160035 +0100
+@@ -12,7 +12,7 @@
+ 
+ objects = kdb.o key.o keyset.o
+ 
+-lib_LIBRARIES = libelektra-cpp.a
++ulib_LIBRARIES = libelektra-cpp.a
+ libelektra_cpp_a_SOURCES = $(sources)
+ libelektra_cpp_a_DEPENDENCIES =
+ libelektra_cpp_a_CXXFLAGS = $(cxxflags)
+@@ -20,7 +20,7 @@
+ libelektra_cpp_a_LIBADD =
+ BUILT_SOURCES =
+ 
+-lib_LTLIBRARIES = libelektra-cpp.la
++ulib_LTLIBRARIES = libelektra-cpp.la
+ libelektra_cpp_la_SOURCES = $(sources)
+ libelektra_cpp_la_DEPENDENCIES =
+ libelektra_cpp_la_CXXFLAGS = $(cxxflags)
diff --git a/elektra-doc.patch b/elektra-doc.patch
deleted file mode 100644
index e017215..0000000
--- a/elektra-doc.patch
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
---- elektra/doc/Makefile~	2006-03-02 12:41:01.000000000 +0200
-+++ elektra/doc/Makefile	2006-03-02 12:41:05.000000000 +0200
-@@ -84,13 +84,10 @@
- 	[ -d ${DESTDIR}/usr/share/man/man3 ] || mkdir -p ${DESTDIR}/usr/share/man/man3
- 	[ -d ${DESTDIR}/usr/share/man/man5 ] || mkdir -p ${DESTDIR}/usr/share/man/man5
- 	[ -d ${DESTDIR}/usr/share/man/man7 ] || mkdir -p ${DESTDIR}/usr/share/man/man7
--	find ${APIDIR}/html | cpio -pdm ${DESTDIR}/usr/share/doc/elektra-devel/
--	for m in `ls *.1`; do gzip -c --best $$m > ${DESTDIR}/usr/share/man/man1/$$m.gz; done
--#	for m in `ls *.3`; do gzip -c --best $$m > ${DESTDIR}/usr/share/man/man3/$$m.gz; done
--	gzip ${APIDIR}/man/man3/kdb*.3 ${APIDIR}/man/man3/key*.3 ${APIDIR}/man/man3/ks*.3
--	cp ${APIDIR}/man/man3/kdb*.3.gz ${APIDIR}/man/man3/key*.3.gz ${APIDIR}/man/man3/ks*.3.gz ${DESTDIR}/usr/share/man/man3/
--	for m in `ls *.5`; do gzip -c --best $$m > ${DESTDIR}/usr/share/man/man5/$$m.gz; done
--	for m in `ls *.7`; do gzip -c --best $$m > ${DESTDIR}/usr/share/man/man7/$$m.gz; done
-+	for m in *.1; do gzip -c --best $$m > ${DESTDIR}/usr/share/man/man1/$$m.gz; done
-+	for m in ${APIDIR}/man/man3/{kdb,key,ks}*.3; do gzip -c --best $$m > ${DESTDIR}/usr/share/man/man3/$$(basename $$m).gz; done
-+	for m in *.5; do gzip -c --best $$m > ${DESTDIR}/usr/share/man/man5/$$m.gz; done
-+	for m in *.7; do gzip -c --best $$m > ${DESTDIR}/usr/share/man/man7/$$m.gz; done
- #	cat kdb.3.xml | perl -e '{while (<>) {m/<function>(\w*)<\/function>/; print $$1 . "\n" if ($$1); }}' | \
- #		grep kdb | sort -u | while read f; do ln -s kdb.3.gz ${DESTDIR}/usr/share/man/man3/$$f.3.gz; done
- #	cat key.3.xml | perl -e '{while (<>) {m/<function>(\w*)<\/function>/; print $$1 . "\n" if ($$1); }}' | \
diff --git a/elektra-elektraenv.patch b/elektra-elektraenv.patch
index 815418e..471fef9 100644
--- a/elektra-elektraenv.patch
+++ b/elektra-elektraenv.patch
@@ -1,18 +1,11 @@
---- w/scripts/elektraenv	1970-08-22 22:34:52.000000000 +0100
-+++ elektra/scripts/elektraenv	2004-11-09 22:32:13.716304744 +0100
-@@ -31,12 +31,14 @@
- ## April 2004
+--- elektra-0.7.0/scripts/elektraenv.sh.orig	2013-03-26 18:13:21.471056433 +0100
++++ elektra-0.7.0/scripts/elektraenv.sh	2013-03-26 18:13:41.247722269 +0100
+@@ -34,6 +34,8 @@
 ##
+ ###########################################################################
 
 +[ -s /etc/sysconfig/elektra ] && . /etc/sysconfig/elektra
 +[ x$RUN = xyes ] || return 0
 
- if [ -z "$RG" ]; then
- 	RG=kdb
- fi
- 
--FILE="/tmp/elektraenv$$"
-+FILE=$(mktemp /tmp/elektraenv.XXXXXX) || return 0
- 
- #set -vx
- 
+ if [ -z "$KDB" ]; then
+ 	KDB=kdb
diff --git a/elektra-libdir.patch b/elektra-libdir.patch
deleted file mode 100644
index ca2a151..0000000
--- a/elektra-libdir.patch
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
---- elektra/Makefile~	2004-11-09 19:51:22.991243784 +0000
-+++ elektra/Makefile	2004-11-09 19:53:18.951615128 +0000
-@@ -8,6 +8,7 @@
- AFLAGS += -Wall
- XMLINCLUDES=`xml2-config --cflags`
- XMLLIBS=`xml2-config --libs`
-+LIB=/lib
- 
- DTDVERSION=0.1.0
- SVNREP=http://germane-software.com/repositories/elektra
-@@ -118,16 +119,16 @@
- 	for x in ${DIRS}; do (cd "$$x"; make DTDVERSION=${DTDVERSION} $@); done
- 	strip libkdb.so
- 	strip libregistry.so # remove me in the future
--	[ -d "${DESTDIR}/lib" ] || mkdir -p ${DESTDIR}/lib
--	[ -d "${DESTDIR}/usr/lib" ] || mkdir -p ${DESTDIR}/usr/lib
-+	[ -d "${DESTDIR}${LIB}" ] || mkdir -p ${DESTDIR}${LIB}
-+	[ -d "${DESTDIR}/usr${LIB}" ] || mkdir -p ${DESTDIR}/usr${LIB}
- 	[ -d "${DESTDIR}/bin" ] || mkdir -p ${DESTDIR}/bin
- 	[ -d "${DESTDIR}/usr/include" ] || mkdir -p ${DESTDIR}/usr/include
- 	[ -d "${DESTDIR}/etc/profile.d" ] || mkdir -p ${DESTDIR}/etc/profile.d
- 	[ -d "${DESTDIR}/usr/share/doc/${NAME}" ] || mkdir -p ${DESTDIR}/usr/share/doc/${NAME}
- 	[ -d "${DESTDIR}/usr/share/doc/${NAME}-devel" ] || mkdir -p ${DESTDIR}/usr/share/doc/${NAME}-devel
--	cp libkdb.so ${DESTDIR}/lib
--	cp libkdb.a ${DESTDIR}/usr/lib
--	cp libregistry.so ${DESTDIR}/lib # remove me in the future
-+	cp libkdb.so ${DESTDIR}${LIB}
-+	cp libkdb.a ${DESTDIR}/usr${LIB}
-+	cp libregistry.so ${DESTDIR}${LIB} # remove me in the future
- 	strip kdb
- 	cp kdb ${DESTDIR}/bin
- 	cp kdb.h ${DESTDIR}/usr/include
diff --git a/elektra-not_implemented_func_hack.patch b/elektra-not_implemented_func_hack.patch
deleted file mode 100644
index 30e5620..0000000
--- a/elektra-not_implemented_func_hack.patch
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
-diff -Nurb b/kdb.h n/kdb.h
---- b/kdb.h	1970-10-09 14:30:09.000000000 +0100
-+++ n/kdb.h	2004-11-09 19:57:51.226251920 +0100
-@@ -285,8 +285,8 @@
- int kdbGetValueByParent(const char *parentName, const char *baseName, char *returned,
- 	size_t maxSize);
- 
--int kdbGetComment(const char *keyname, char *returned, size_t maxSize);
--size_t kdbSetComment(const char *keyname, const char *comment);
-+// not implemented int kdbGetComment(const char *keyname, char *returned, size_t maxSize);
-+// not implemented size_t kdbSetComment(const char *keyname, const char *comment);
- 
- int kdbStatKey(Key *key);
- int kdbGetKey(Key *key);
-diff -Nurb b/registrystub.c n/registrystub.c
---- b/registrystub.c	1970-08-22 22:34:52.000000000 +0100
-+++ n/registrystub.c	2004-11-09 19:58:50.723207008 +0100
-@@ -85,14 +85,16 @@
- }
- 
- 
--int registryGetComment(char *keyname, char *returned,size_t maxSize) {
-+/* kdbGetComment is not implemented
-+ * int registryGetComment(char *keyname, char *returned,size_t maxSize) {
- 	return kdbGetComment(keyname, returned,maxSize);
--}
-+} */
- 
- 
--size_t registrySetComment(char *keyname, char *comment) {
-+/* kdbSetComment is not implemented
-+ * size_t registrySetComment(char *keyname, char *comment) {
- 	return kdbSetComment(keyname, comment);
--}
-+} */
- 
- int registryStatKey(Key *key) {
- 	return kdbStatKey(key);
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/elektra.git/commitdiff/de7f9f03c63d7c39a7204c6757bd3a264a6bc571More information about the pld-cvs-commit mailing list