[packages/gfs2-utils] - new, for cluster4

qboosh qboosh at pld-linux.org
Wed Sep 11 18:45:25 CEST 2013


commit 849945586e8f7da72bc34d390c069100294cff1f
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:   Wed Sep 11 18:45:18 2013 +0200

    - new, for cluster4

 gfs2-utils.spec | 101 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 101 insertions(+)
---
diff --git a/gfs2-utils.spec b/gfs2-utils.spec
new file mode 100644
index 0000000..061130f
--- /dev/null
+++ b/gfs2-utils.spec
@@ -0,0 +1,101 @@
+# TODO: PLDify and install init script(?)
+Summary:	Global File System 2 (GFS2) utilities
+Summary(pl.UTF-8):	Narzędzia do systemu plików GFS2 (Global File System 2)
+Name:		gfs2-utils
+Version:	3.1.6
+Release:	1
+License:	LGPL v2.1+ (libraries), GPL v2+ (applications)
+Group:		Applications/System
+Source0:	https://fedorahosted.org/releases/g/f/gfs2-utils/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	9d47c272298c62868dd49c7b1f4bcefc
+URL:		https://fedorahosted.org/cluster/wiki/HomePage
+BuildRequires:	autoconf >= 2.63
+BuildRequires:	automake >= 1:1.11
+BuildRequires:	bison
+BuildRequires:	flex
+BuildRequires:	gettext-devel >= 0.18
+BuildRequires:	libblkid-devel
+BuildRequires:	libtool >= 2:2.2.6
+# for gfs2 headers
+BuildRequires:	linux-libc-headers >= 7:3.3
+BuildRequires:	ncurses-devel >= 5
+BuildRequires:	pkgconfig
+BuildRequires:	sed >= 4.0
+BuildRequires:	zlib-devel
+Requires:	uname(release) >= 3.3
+Obsoletes:	gfs2 < 1:3
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+GFS2 is a cluster file system. It allows a cluster of computers to
+simultaneously use a block device that is shared between them (with
+FC, iSCSI, NBD, etc). GFS2 reads and writes to the block device like a
+local file system, but also uses a lock module to allow the computers
+coordinate their I/O so file system consistency is maintained. One of
+the nifty features of GFS2 is perfect consistency - changes made to
+the file system on one machine show up immediately on all other
+machines in the cluster.
+
+%description -l pl.UTF-8
+GFS2 to klastrowy system plików. Pozwala klastrowi komputerów
+jednocześnie używać urządzenia blokowego współdzielonego między sobą
+(poprzez FC, iSCSI, NBD itp.). GFS2 wykonuje odczyty i zapisy na
+urządzeniu blokowym tak, jak na lokalnym systemie plików, ale
+wykorzystuje moduł blokujący, aby umożliwić komputerom koordynację
+operacji wejścia-wyjścia w celu zachowania spójności systemu plików.
+Jedną z bardziej istotnych cech systemu plików GFS2 jest idealna
+spójność - zmiany wykonane na jednej maszynie są natychmiast widoczne
+na wszystkich innych maszynach w klastrze.
+
+%prep
+%setup -q -n gfs2-utils
+
+%{__sed} -i -e 's, po/Makefile.in$,,' configure.ac
+%{__sed} -i -e '1s,#!/usr/bin/env python,#!/usr/bin/python,' gfs2/scripts/gfs2_{lockcapture,trace}
+
+%build
+%{__gettextize}
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+	--disable-silent-rules
+
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} install \
+	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+# packaged as %doc
+%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/gfs2-utils
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc doc/{COPYRIGHT,README.contributing,README.licence,gfs2.txt,journaling.txt}
+%attr(755,root,root) /sbin/fsck.gfs2
+%attr(755,root,root) /sbin/gfs2_grow
+%attr(755,root,root) /sbin/gfs2_jadd
+%attr(755,root,root) /sbin/gfs2_lockcapture
+%attr(755,root,root) /sbin/gfs2_trace
+%attr(755,root,root) /sbin/mkfs.gfs2
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/gfs2_convert
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/gfs2_edit
+%attr(755,root,root) %{_sbindir}/tunegfs2
+%{_mandir}/man5/gfs2.5*
+%{_mandir}/man8/fsck.gfs2.8*
+%{_mandir}/man8/gfs2_convert.8*
+%{_mandir}/man8/gfs2_edit.8*
+%{_mandir}/man8/gfs2_grow.8*
+%{_mandir}/man8/gfs2_jadd.8*
+%{_mandir}/man8/gfs2_lockcapture.8*
+%{_mandir}/man8/gfs2_trace.8*
+%{_mandir}/man8/mkfs.gfs2.8*
+%{_mandir}/man8/tunegfs2.8*
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/gfs2-utils.git/commitdiff/849945586e8f7da72bc34d390c069100294cff1fMore information about the pld-cvs-commit mailing list