[packages/libstemmer] - pl

qboosh qboosh at pld-linux.org
Fri Nov 7 19:36:42 CET 2014


commit 251a7767363c9c46be85088a15a979f417c269ba
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:   Fri Nov 7 19:37:04 2014 +0100

    - pl

 libstemmer.spec | 18 ++++++++++++------
 1 file changed, 12 insertions(+), 6 deletions(-)
---
diff --git a/libstemmer.spec b/libstemmer.spec
index 2470272..5882cc5 100644
--- a/libstemmer.spec
+++ b/libstemmer.spec
@@ -1,4 +1,5 @@
 Summary:	The C version of the libstemmer library
+Summary(pl.UTF-8):	Wersja C biblioteki libstemmer
 Name:		libstemmer
 Version:	20130428
 Release:	1
@@ -19,6 +20,11 @@ stemming algorithms for use in Information Retrieval.
 
 This package containst the C version of the libstemmer library.
 
+%description -l pl.UTF-8
+Snowball to niewielki język przetwarzania łańcuchów znaków,
+zaprojektowany do tworzenia algorytmów określających tematy wyrazów,
+wykorzystywanych przy wyszukiwaniu informacji.
+
 %package devel
 Summary:	Header files for libstemmer library
 Summary(pl.UTF-8):	Pliki nagłówkowe biblioteki libstemmer
@@ -73,23 +79,23 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 	libdir=%{_libdir} \
 	DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
-%post	-p /sbin/ldconfig
-%postun	-p /sbin/ldconfig
-
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
+%post	-p /sbin/ldconfig
+%postun	-p /sbin/ldconfig
+
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc README
-%attr(755,root,root) %{_libdir}/libstemmer.so.*.*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libstemmer.so.*.*.*
 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libstemmer.so.0
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_includedir}/%{name}
-%{_libdir}/libstemmer.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libstemmer.so
 %{_libdir}/libstemmer.la
+%{_includedir}/%{name}
 
 %files static
 %defattr(644,root,root,755)
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/libstemmer.git/commitdiff/251a7767363c9c46be85088a15a979f417c269baMore information about the pld-cvs-commit mailing list