[packages/libzen] - up to 0.4.33

arekm arekm at pld-linux.org
Sun Jun 19 10:31:22 CEST 2016


commit dd81643d44bea9032b371b7ad066f299149c78d5
Author: Arkadiusz Miśkiewicz <arekm at maven.pl>
Date:   Sun Jun 19 10:31:17 2016 +0200

    - up to 0.4.33

 libzen.spec | 13 ++++++-------
 1 file changed, 6 insertions(+), 7 deletions(-)
---
diff --git a/libzen.spec b/libzen.spec
index c09c5fc..4c494af 100644
--- a/libzen.spec
+++ b/libzen.spec
@@ -1,12 +1,12 @@
 Summary:	ZenLib C++ utility library
 Summary(pl.UTF-8):	ZenLib - biblioteka narzędziowa C++
 Name:		libzen
-Version:	0.4.29
-Release:	2
+Version:	0.4.33
+Release:	1
 License:	BSD
 Group:		Libraries
-Source0:	http://downloads.sourceforge.net/zenlib/%{name}_%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5:	a103218d3438c63fe246cda71ad0ca88
+Source0:	https://mediaarea.net/download/source/libzen/%{version}/%{name}_%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5:	cb89f58388acbe2b77d4ef69294bda67
 Patch0:		%{name}-include.patch
 URL:		http://sourceforge.net/projects/zenlib/
 BuildRequires:	autoconf >= 2.50
@@ -25,9 +25,8 @@ cross-platform operating system functions.
 
 %description -l pl.UTF-8
 ZenLib to biblioteka narzędziowa C++. Zawiera klasy do obsługi
-łańcuchów znaków, konfiguracji, strumieni bitowych, wątków,
-tłumaczeń oraz wieloplatformowe funkcji dotyczące systemu
-operacyjnego.
+łańcuchów znaków, konfiguracji, strumieni bitowych, wątków, tłumaczeń
+oraz wieloplatformowe funkcji dotyczące systemu operacyjnego.
 
 %package devel
 Summary:	Header files for ZenLib library
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/libzen.git/commitdiff/dd81643d44bea9032b371b7ad066f299149c78d5More information about the pld-cvs-commit mailing list