[packages/python-entrypoints] - new; patch to force setuptools (required for python2)

qboosh qboosh at pld-linux.org
Thu Oct 10 18:02:48 CEST 2019


commit 760139f5edb54e275a3f16344f412d22e0a84116
Author: Jakub Bogusz <qboosh at pld-linux.org>
Date:  Thu Oct 10 18:05:59 2019 +0200

  - new; patch to force setuptools (required for python2)

 python-entrypoints-use_setuptools.patch | 11 ++
 python-entrypoints.spec         | 175 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 186 insertions(+)
---
diff --git a/python-entrypoints.spec b/python-entrypoints.spec
new file mode 100644
index 0000000..ddd5600
--- /dev/null
+++ b/python-entrypoints.spec
@@ -0,0 +1,175 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without	doc	# Sphinx documentation
+%bcond_without	tests	# unit tests
+%bcond_without	python2 # CPython 2.x module
+%bcond_without	python3 # CPython 3.x module
+
+Summary:	Discover and load entry points from installed packages
+Summary(pl.UTF-8):	Wykrywanie i wczytywanie punktów wejścia z zainstalowanych pakietów
+Name:		python-entrypoints
+Version:	0.3
+Release:	1
+License:	MIT
+Group:		Libraries/Python
+#Source0Download: https://pypi.org/simple/entrypoints/
+Source0:	https://files.pythonhosted.org/packages/source/e/entrypoints/entrypoints-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5:	c5c61ea2e46a0c50ea08f4af7955a0b1
+Patch0:		%{name}-use_setuptools.patch
+URL:		https://pypi.org/project/entrypoints/
+BuildRequires:	rpm-pythonprov
+BuildRequires:	rpmbuild(macros) >= 1.714
+%if %{with python2}
+BuildRequires:	python-configparser >= 3.5
+BuildRequires:	python-modules >= 1:2.7
+BuildRequires:	python-setuptools
+%if %{with tests}
+BuildRequires:	python-pytest
+%endif
+%endif
+%if %{with python3}
+BuildRequires:	python3-modules >= 1:3.5
+BuildRequires:	python3-setuptools
+%if %{with tests}
+BuildRequires:	python3-pytest
+%endif
+%endif
+%if %{with doc}
+BuildRequires:	sphinx-pdg
+%endif
+Requires:	python-modules >= 1:2.7
+BuildArch:	noarch
+BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Entry points are a way for Python packages to advertise objects with
+some common interface. The most common examples are console_scripts
+entry points, which define shell commands by identifying a Python
+function to run.
+
+Groups of entry points, such as console_scripts, point to objects with
+similar interfaces. An application might use a group to find its
+plugins, or multiple groups if it has different kinds of plugins.
+
+The entrypoints module contains functions to find and load entry
+points.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Punty wejścia to sposób, w jaki pakiety Pythona udostępniają obiekty z
+jakimś wspólnym interfejsem. Najpowszechniejszym przykładem są punkty
+wejściowe skryptów konsoli (console_scripts), definiujące polecenia
+powłoki poprzez określanie funkcji pythonowych do uruchomienia.
+
+Grupy punktów wejścia, takie jak console_scripts, wskazują na obiekty
+z podobnymi interfejsami. Aplikacja może używać grupy do znalezienia
+swoich wtyczek, lub wielu grup, jeśli używa wtyczek różnych rodzajów.
+
+Moduł entrypoints zawiera funkcje pomagające znajdować i ładować
+punkty wejścia.
+
+%package -n python3-entrypoints
+Summary:	Discover and load entry points from installed packages
+Summary(pl.UTF-8):	Wykrywanie i wczytywanie punktów wejścia z zainstalowanych pakietów
+Group:		Libraries/Python
+Requires:	python3-modules >= 1:3.5
+
+%description -n python3-entrypoints
+Entry points are a way for Python packages to advertise objects with
+some common interface. The most common examples are console_scripts
+entry points, which define shell commands by identifying a Python
+function to run.
+
+Groups of entry points, such as console_scripts, point to objects with
+similar interfaces. An application might use a group to find its
+plugins, or multiple groups if it has different kinds of plugins.
+
+The entrypoints module contains functions to find and load entry
+points.
+
+%description -n python3-entrypoints -l pl.UTF-8
+Punty wejścia to sposób, w jaki pakiety Pythona udostępniają obiekty z
+jakimś wspólnym interfejsem. Najpowszechniejszym przykładem są punkty
+wejściowe skryptów konsoli (console_scripts), definiujące polecenia
+powłoki poprzez określanie funkcji pythonowych do uruchomienia.
+
+Grupy punktów wejścia, takie jak console_scripts, wskazują na obiekty
+z podobnymi interfejsami. Aplikacja może używać grupy do znalezienia
+swoich wtyczek, lub wielu grup, jeśli używa wtyczek różnych rodzajów.
+
+Moduł entrypoints zawiera funkcje pomagające znajdować i ładować
+punkty wejścia.
+
+%package apidocs
+Summary:	API documentation for Python entrypoints module
+Summary(pl.UTF-8):	Dokumentacja API modułu Pythona entrypoints
+Group:		Documentation
+
+%description apidocs
+API documentation for Python entrypoints module.
+
+%description apidocs -l pl.UTF-8
+Dokumentacja API modułu Pythona entrypoints.
+
+%prep
+%setup -q -n entrypoints-%{version}
+%patch0 -p1
+
+%build
+%if %{with python2}
+%py_build
+
+%if %{with tests}
+%{__python} -m pytest tests
+%endif
+%endif
+
+%if %{with python3}
+%py3_build
+
+%if %{with tests}
+%{__python3} -m pytest tests
+%endif
+%endif
+
+%if %{with doc}
+%{__make} -C doc html
+%endif
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%if %{with python2}
+%py_install
+
+%py_postclean
+%endif
+
+%if %{with python3}
+%py3_install
+%endif
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%if %{with python2}
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc LICENSE README.rst
+%{py_sitescriptdir}/entrypoints.py[co]
+%{py_sitescriptdir}/entrypoints-%{version}-py*.egg-info
+%endif
+
+%if %{with python3}
+%files -n python3-entrypoints
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc LICENSE README.rst
+%{py3_sitescriptdir}/entrypoints.py
+%{py3_sitescriptdir}/__pycache__/entrypoints.cpython-*.py[co]
+%{py3_sitescriptdir}/entrypoints-%{version}-py*.egg-info
+%endif
+
+%if %{with doc}
+%files apidocs
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc doc/_build/html/{_static,*.html,*.js}
+%endif
diff --git a/python-entrypoints-use_setuptools.patch b/python-entrypoints-use_setuptools.patch
new file mode 100644
index 0000000..bed2886
--- /dev/null
+++ b/python-entrypoints-use_setuptools.patch
@@ -0,0 +1,11 @@
+--- entrypoints-0.3/setup.py.orig	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
++++ entrypoints-0.3/setup.py	2019-10-10 05:35:02.804376748 +0200
+@@ -1,7 +1,7 @@
+ #!/usr/bin/env python
+ # setup.py generated by flit for tools that don't yet use PEP 517
+ 
+-from distutils.core import setup
++from setuptools import setup
+ 
+ extras_require = \
+ {":python_version == '2.7'": ['configparser>=3.5']}
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/python-entrypoints.git/commitdiff/760139f5edb54e275a3f16344f412d22e0a84116



More information about the pld-cvs-commit mailing list