[packages/ka5-kalzium] - updated to 21.08.2

witekfl witekfl at pld-linux.org
Fri Oct 8 13:41:06 CEST 2021


commit fb5a4e5c02663c32eb0c6292e299e8ff74a3d30e
Author: Witold Filipczyk <witekfl at poczta.onet.pl>
Date:   Fri Oct 8 13:41:02 2021 +0200

    - updated to 21.08.2

 ka5-kalzium.spec | 24 ++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 20 insertions(+), 4 deletions(-)
---
diff --git a/ka5-kalzium.spec b/ka5-kalzium.spec
index b8a9b49..0e39553 100644
--- a/ka5-kalzium.spec
+++ b/ka5-kalzium.spec
@@ -1,15 +1,15 @@
-%define		kdeappsver	21.08.1
+%define		kdeappsver	21.08.2
 %define		kframever	5.56.0
 %define		qtver		5.9.0
 %define		kaname		kalzium
 Summary:	Kalzium
 Name:		ka5-%{kaname}
-Version:	21.08.1
+Version:	21.08.2
 Release:	1
 License:	GPL v2+/LGPL v2.1+
 Group:		X11/Libraries
 Source0:	http://download.kde.org/stable/release-service/%{kdeappsver}/src/%{kaname}-%{version}.tar.xz
-# Source0-md5:	dafde9e3ec68ee5b0ce7ca92c7767032
+# Source0-md5:	3fbc1618dd9c9141bc94f4543678507f
 URL:		http://www.kde.org/
 BuildRequires:	Qt5Core-devel >= %{qtver}
 BuildRequires:	Qt5Gui-devel
@@ -40,6 +40,7 @@ BuildRequires:	rpmbuild(macros) >= 1.164
 BuildRequires:	shared-mime-info
 BuildRequires:	tar >= 1:1.22
 BuildRequires:	xz
+Requires:	%{name}-data = %{version}-%{release}
 BuildRoot:	%{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -87,6 +88,18 @@ Właściwości
 - narzędzie do pokazywania wszechstronnej listy komunikatów
   zagrożeń i bezpieczeństwa
 
+%package data
+Summary:	Data files for %{kaname}
+Summary(pl.UTF-8):	Dane dla %{kaname}
+Group:		X11/Applications
+BuildArch:	noarch
+
+%description data
+Data files for %{kaname}.
+
+%description data -l pl.UTF-8
+Dane dla %{kaname}.
+
 %package devel
 Summary:	Header files for %{kaname} development
 Summary(pl.UTF-8):	Pliki nagłówkowe dla programistów używających %{kaname}
@@ -124,11 +137,14 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %post	-p /sbin/ldconfig
 %postun	-p /sbin/ldconfig
 
-%files -f %{kaname}.lang
+%files
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kalzium
 %ghost %{_libdir}/libscience.so.5
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libscience.so.*.*.*
+
+%files data -f %{kaname}.lang
+%defattr(644,root,root,755)
 %{_desktopdir}/org.kde.kalzium.desktop
 %{_desktopdir}/org.kde.kalzium_cml.desktop
 %{_datadir}/config.kcfg/kalzium.kcfg
================================================================

---- gitweb:

http://git.pld-linux.org/gitweb.cgi/packages/ka5-kalzium.git/commitdiff/fb5a4e5c02663c32eb0c6292e299e8ff74a3d30eMore information about the pld-cvs-commit mailing list