packages: wesnoth/wesnoth.spec - wesnoth and wesnoth-server conflict with g...

Jarosław Kruk kruk.jaroslaw at gmail.com
Thu Jul 23 19:21:15 CEST 2009


Dnia 2009-07-23, czw o godzinie 14:36 +0200, lisu pisze:
> Author: lisu             Date: Thu Jul 23 12:36:08 2009 GMT
> Module: packages           Tag: HEAD
> ---- Log message:
> - wesnoth and wesnoth-server conflict with glibc-misc < 6:2.7 (sr at Latn vs. sr at latin)
> 

> +# sr at Latn vs. sr at latin
> +Conflicts:	glibc-misc < 6:2.7

Nie mam w tym momencie czasu, żeby rzucić na to okiem, ale to mi wygląda
bardzo podejrzanie. Jesteś pewien tego konfliktu ?

pozdrawiam
-- 
Jarosław Kruk  : jareq at pld-linux.org kruk.jaroslaw at gmail.com
GPG key Id   : 0x78730F33
GPG FingerPrint : FD00 0082 DFBD 65AE 2FD9 A13F B879 7FB0 7873 0F33
http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0x78730F33
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: To jest =?UTF-8?Q?cz=C4=99=C5=9B=C4=87?=
	=?UTF-8?Q?_wiadomo=C5=9Bci?= podpisana cyfrowo
Url : /mailman/pipermail/pld-devel-en/attachments/20090723/a698fb04/attachment.sig 


More information about the pld-devel-en mailing list